• Bếp chiên khoai tây

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 14/10/12

  1. danyh8x Nhà nông nghiệp dư

   <ul style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5">C&Ocirc;NG TY TNHH C&Ocirc;NG NGHỆ TR&Iacute; VIỆT XIN GIỚI THIỆU:</li><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.co</a>m</strong></strong></strong></li></ul><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/default.aspx"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff0033">Bếp chi&ecirc;n 1 buồng&nbsp;</span></a>( dung t&iacute;ch 4l ,6l,8l)</span><br /><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px"><img style="border: 0px; max-width: 645px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/07/1033300/201210150310_b___p_chi__n_1_bu___ng.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br />C&aacute;c loại kh&aacute;c như:&nbsp;</span></strong></span></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff0033">Bếp chi&ecirc;n 2 buồng</span>( dung t&iacute;ch = 1 buồng x2 : 8l, 12l)</span><br /><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px"><img style="border: 0px; max-width: 645px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/07/1033300/201210150322_b___p_chi__n_____i.jpg" border="0" />&nbsp;</span></strong></span></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bộ k&egrave;m theo m&aacute;y cắt gi&aacute; rẻ<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff0000"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer" href="http://maythucpham.blogspot.com/2012/08/may-thai-lat-khoai-tay-dang-xoan.html">M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t khoai t&acirc;y dạng xoắn</a>&nbsp;</span>(Gi&aacute; cực rẻ cho kh&aacute;ch đến mua h&agrave;ng trực tiếp tại c&ocirc;ng ty )<br /><br />H&agrave;ng ưa chuộng của c&aacute;c t&egrave;n ten ^^</strong></strong></span></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana">&nbsp;</p><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bộ k&egrave;m theo m&aacute;y cắt gi&aacute; rẻ<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff0000"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://maythucpham.blogspot.com/2012/08/may-thai-lat-khoai-tay-dang-xoan.html">M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t khoai t&acirc;y dạng xoắn</a>&nbsp;</span>(Gi&aacute; cực rẻ cho kh&aacute;ch đến mua h&agrave;ng trực tiếp tại c&ocirc;ng ty )<br /><br /><br /><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #ff6600; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg"><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg" border="0" /></a></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong><br /><div class="content post-html-output" style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Đ&agrave; Nẵng v&agrave; Tp Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh l&agrave; nơi cơn lốc khoai t&acirc;y đổ bộ v&agrave; c&agrave;n qu&eacute;t tới đầu ti&ecirc;n.</strong></span></p><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><img style="border: 1px solid black; max-width: 500px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/vlbjq50md0iexfjyqj6kh0vdpiqo160z1348637748.JPG" border="0" /></strong></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span></strong></strong></strong></span></td></tr></tbody></table><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Những miếng khoai t&acirc;y th&aacute;i con ch&igrave;, chi&ecirc;n qua bơ tỏi đ&atilde; l&agrave; m&oacute;n ăn rất quen thuộc với tất cả mọi người, thế nhưng sự xuất hiện của khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y lại mang lại một cảm gi&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n mới lạ cho những ai nghiền khoai t&acirc;y từ l&acirc;u.<br />Nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh của m&oacute;n ăn n&agrave;y vẫn l&agrave; những củ khoai t&acirc;y nhưng được tao h&igrave;nh theo một c&aacute;ch kh&aacute;c hẳn, với những v&ograve;ng xoắn ốc đầy bắt mắt. Những người b&aacute;n hang bật m&iacute;, cắt khoai t&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; kh&acirc;u quan trọng nhất trong to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến m&oacute;n ăn n&agrave;y. Khoai t&acirc;y phải l&agrave; khoai t&acirc;y tươi, phải được cắt bằng&nbsp;<a style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6266/20672/May-cat-khoai-tay-loc-xoay.aspx">m&aacute;y cắt khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y</a>&nbsp;v&agrave; được phơi trong một thời gian nhất định để tăng độ dẻo v&agrave; dai của khoai.&nbsp;</strong></span></p><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><img style="border: 1px solid black; max-width: 500px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/9qgda193g6kgah4irjwupfgx2lr00axm1348637760.JPG" border="0" /></strong></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;</span></strong></strong></strong></span></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><img style="border: none; max-width: 500px; width: 500px; height: 333px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/db0y9igbashzly2jfb6zu5f12nxesxb21348637770.JPG" border="0" /></strong></span></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span><em><span style="text-align: justify">Khoai được cắt l&aacute;t v&agrave; r&aacute;n thế n&agrave;y n&egrave;</span></em></strong></strong></strong></span></p></td></tr></tbody></table></div><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><br /></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</strong></span></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t xoắn khoai t&acirc;y</strong></span></p><ul style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ tại đ&acirc;y:</li><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.com</a></strong></strong></strong></li></ul>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ VIỆT
   - Địa chỉ: SỐ 5 - TỔ 19 - PHƯỜNG LONG BIÊN - LONG BIÊN - HÀ NỘI
   - Điện thoại: 0904415536 - Fax:
   - email: danyh281289@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...