• Bếp nướng xúc xích 7 thanh

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 10/10/12

  1. danyh8x Nhà nông nghiệp dư

   <ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">C&Ocirc;NG TY TNHH C&Ocirc;NG NGHỆ TR&Iacute; VIỆT XIN GIỚI THIỆU:</span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">C&aacute;c loại m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp, m&aacute;y in hạn sử dụng, mực in date, c&aacute;c m&aacute;y h&agrave;n miệng t&uacute;i kết hợp in date li&ecirc;n tục .....</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt</span></strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội</span></strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536</span>&nbsp;</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.com</a></span></strong></span></li></ul><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/19963/Bep-nuong-xuc-xich-gia-re.aspx"><img id="div_img_1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 720px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_31_17_23_281321819405_AHDR-7.png" border="0" /></a></p><p class="name" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/19963/Bep-nuong-xuc-xich-gia-re.aspx">Bếp nướng x&uacute;c x&iacute;ch gi&aacute; rẻ</a></p><p class="pricesnew" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><span class="left" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Gi&aacute; b&aacute;n:</span><span class="right" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Li&ecirc;n hệ&nbsp;</span></p><div class="detail-prodcuts" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><h2 class="ttct" style="margin: 0px; padding: 0px">Th&ocirc;ng tin chi tiết</h2><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div class="Page" style="margin: 0px; padding: 0px">Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối c&aacute;c loại m&aacute;y nướng x&uacute;c x&iacute;ch ,bếp nướng x&uacute;c x&iacute;ch , l&ograve; nướng x&uacute;c x&iacute;ch&nbsp;<span class="st" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><em style="margin: 0px; padding: 0px">L&Ograve; NƯỚNG X&Uacute;C X&Iacute;CH</em>| LO NUONG XUC XICH|&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px">L&Ograve; NƯỚNG X&Uacute;C X&Iacute;CH</em>&nbsp;GI&Aacute; RẺ NHẤT VIỆT NAM|LO NUONG XUC XICH 7 THANH| LO NUONG XUC XICH 5 THANH<br /></span></div><div class="Page" style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&bull; L&agrave; sản phẩm chuy&ecirc;n dụng để b&aacute;n trong c&aacute;c khu vực giải tr&iacute; như : hội chợ, chợ đ&ecirc;m , c&ocirc;ng vi&ecirc;n, quầy ăn nhanh cantin trường học &hellip;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&bull; Thiết kế nhỏ gọn, t&iacute;nh năng vận h&agrave;nh th&ocirc;ng minh, tăng t&iacute;nh hấp dẫn m&oacute;n x&uacute;c x&iacute;ch nướng</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&bull; K&iacute;nh cong chịu nhiệt gi&uacute;p sp lu&ocirc;n sạch sẽ&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&bull; 2 n&uacute;m điều chỉnh ri&ecirc;ng biệt (quay v&agrave; l&agrave;m n&oacute;ng x&uacute;c x&iacute;ch)</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&bull; Hệ thống đ&egrave;n chiếu sang , l&agrave;m tăng hiệu quả thu h&uacute;t v&agrave; tiện lợi trong&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&bull; kinh doanh</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&bull; Th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c quầy đồ ăn nhanh, c&aacute;c hộ kinh doanh nhỏ lẻ, qu&aacute;n cafe, fastfood, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, si&ecirc;u thị v&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại, ....</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">M&aacute;y nướng x&uacute;c x&iacute;ch 7 thanh:</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Th&ocirc;ng số kỹ thuật</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Chủng loại7 thanh</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Điện &aacute;p220V/50Hz</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">C&ocirc;ng suất1KW</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Nhiệt độ2500</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">K&iacute;ch thước450 x 340 x 490mm</span></div></div></div><div class="more-products" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><h2 class="tit-more-products" style="margin: 0px; padding: 0px">Sản phẩm kh&aacute;c</h2><ul class="ulProducts" style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/19962/Lo-nuong-xuc-xich--Lo-nuong-xuc-xich-7-thanh-gia-re.aspx"><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_31_17_19_44may%20nuong%20xuc%20xich.jpg" border="0" /></a><p class="name" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/19962/Lo-nuong-xuc-xich--Lo-nuong-xuc-xich-7-thanh-gia-re.aspx">L&ograve; nướng x&uacute;c x&iacute;ch , L&ograve; nướng x&uacute;c x&iacute;ch 7 thanh gi&aacute; rẻ</a></p><p class="pricesnew" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span class="left" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Gi&aacute; b&aacute;n:</span><span class="right" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Li&ecirc;n hệ&nbsp;</span></p></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx"><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg" border="0" /></a><p class="name" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx">M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t xoắn khoai t&acirc;y</a></p><p class="pricesnew" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span class="left" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Gi&aacute; b&aacute;n:</span><span class="right" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Li&ecirc;n hệ&nbsp;</span></p></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #ff6600; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/13679/May-quan-mang-palet-tu-dong-XT-4502-.aspx"><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_3_21_16_38_314.jpg" border="0" /></a><p class="name" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/13679/May-quan-mang-palet-tu-dong-XT-4502-.aspx">M&aacute;y quấn m&agrave;ng palet tự động XT-4502</a></p><p class="pricesnew" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span class="left" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Gi&aacute; b&aacute;n:</span><span class="right" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Li&ecirc;n hệ&nbsp;</span></p><ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.com</a></strong></li></ul><p class="pricesnew" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span class="right" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</span></p></li></ul></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ VIỆT
   - Địa chỉ: SỐ 5 - TỔ 19 - PHƯỜNG LONG BIÊN - LONG BIÊN - HÀ NỘI
   - Điện thoại: 04.36750114 - Fax:
   - email: danyh281289@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...