Bình chứa Nito lỏng YDS-6

  • Thread starter daiduong2008
  • Ngày gửi
D

daiduong2008

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM & DV Đại Dương
- Địa chỉ: P A1602, Tòa nhà 17 tầng A, Khu đô thị Cầu Diễn, Từ Liêm
- Tel, Fax: 04 3763 2738 ::: FaX 04 3763 2739
- email: daiduong2008@vnn.vn
================================

<p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><font size="4"><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><strong>Model: YDS-6<br /><br /></strong>Thiết bị d&ugrave;ng để giữ mẫu sinh học trong m&ocirc;i trường nitơ lỏng với thời gian d&agrave;i ở điều kiện tĩnh tại. Thiết bị c&oacute; khả năng giữ nitơ lỏng l&acirc;u v&agrave; &iacute;t bay hơi.<br /><br /><em><strong>B&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đặc điểm:&nbsp;</strong><br /></em>&bull; Được l&agrave;m từ hợp kim nh&ocirc;m c&oacute; sức bền cao, trọng lượng si&ecirc;u nhẹ.<br />&bull; C&oacute; thể kh&oacute;a mở nhờ cơ cấu nắp ở miệng b&igrave;nh theo y&ecirc;u cầu của người sử dụng.<br />&bull; C&aacute;c g&aacute;o đựng được m&atilde; ho&aacute; để dễ d&agrave;ng nhận diện<br />&bull; Đảm bảo giữ được độ ch&acirc;n kh&ocirc;ng tr&ecirc;n 5 năm do thiết kế nhiều lớp c&aacute;ch nhiệt.<br />&bull; C&oacute; t&uacute;i bảo vệ, tr&aacute;nh sự lắc, trượt trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.<br /><br /><em><strong>C&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật:</strong></em></font></span></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><font size="4"><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"></font></span></font><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"><strong> </strong></span>Model: YDS-6</font></span></em></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'" /></em></span><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>Dung t&iacute;ch:&nbsp;6 l&iacute;t</font></span></em></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'" /></em></span><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>Đường k&iacute;nh cổ b&igrave;nh:&nbsp;50 mm</font></span></em></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'" /></em></span><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>Đường k&iacute;nh b&igrave;nh: 276 mm</font></span></em></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'" /></em></span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><em><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>Chiều cao b&igrave;nh:</em>&nbsp;<span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'">440</span></font></span><font size="2">&nbsp;<em>mm</em></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"><font face="Tahoma"><span style="font-size: small" class="Apple-style-span"> </span></font></span>Khối lượng b&igrave;nh rỗng:&nbsp;4,9 kg</font></span></em></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'" /></em></span><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>Khối lượng khi đầy nitơ:&nbsp;9,8 kg</font></span></em></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'" /></em></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px" class="Apple-style-span"><em><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>Lượng kh&iacute; hao hụt:&nbsp;</em><span style="font-size: 12pt; font-family: '.VnTime'">0,10<span style="color: black"><em>&nbsp;l&Yacute;t/ng&micro;y</em></span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="font-size: 16px" class="Apple-style-span"><span style="font-size: 12pt"><span style="color: black"></span></span></span><em><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '.VnTime'"><font face="Times New Roman"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"><font face="'.VnTime'"> </font></span>Số g&aacute;o đựng mẫu: 3-6 chiếc</font></span></em></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH