BÌNH ĐỊNH - BÁN HEO RỪNG

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HAI CÁT
- Địa chỉ: Bình Định
- Tel, Fax: 01688005400 ::: FaX
- email: 08114006@st.hcmuaf.edu.vn
================================

<div id="post_message_100622">trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n gấp một số lượng heo rừng lớn. Do phải chuyển đổi m&ocirc; h&igrave;nh trang trại n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n gấp:<br /><br /><div align="left"><strong>- 20 heo lai con, 2 con đực giống Th&aacute;i Lan khoảng 25kg/ con.</strong><br /><strong>-18 con c&aacute;i lai khoảng 30kg/con. trong đ&oacute; c&oacute; 4 con đang chửa.</strong><br /><strong>-10 con đang trong thời k&igrave; động đực. khoảng 15kg/con</strong><br /><strong>-4 con nhỏ, mỗi con khoảng 10kg/con</strong><br />Ai c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ.Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn kinh nghiệm nu&ocirc;i v&agrave; hỗ trợ ph&iacute; vận chuyển.<br /><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong></div><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Trang trại Hai C&aacute;t<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>Th&ocirc;n Xu&acirc;n Mỹ, x&atilde; Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh B&igrave;nh Định<br /><strong>- Tel, Fax: 01688005400</strong><br /><strong>- email: <a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=mailto:08114006@st.hcmuaf.edu.vn">08114006@st.hcmuaf.edu.vn</a></strong></div><!-- / message --><!-- edit note --><br />
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH