Bình Định-Trang trại Dúi-Chồn nhung giống TÂN THÀNH ĐẠT. ĐT 0905251952

#1
<span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Ch&agrave;o mừng Qu&yacute; kh&aacute;ch đến với trại giống T&Acirc;N TH&Agrave;NH ĐẠT</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Lời đầu ti&ecirc;n xin được cảm ơn sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của to&agrave;n thể b&agrave; con trong suốt thời gian qua.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con! Ch&uacute;ng ta rất vui mừng v&agrave; tự h&agrave;o rằng qu&ecirc; hương Việt Nam th&acirc;n y&ecirc;u của ch&uacute;ng ta đang uốn m&igrave;nh mạnh mẽ vươn l&ecirc;n khỏi cảnh đ&oacute;i ngh&egrave;o. V&agrave;, giờ đ&acirc;y Việt Nam đ&atilde; trở th&agrave;nh một quốc gia c&oacute; mức thu nhập v&agrave;o hạng trung b&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới. Đang trở th&agrave;nh con rồng của Ch&acirc;u &aacute;. Kh&ocirc;ng l&acirc;u xa cũng sẽ trở th&agrave;nh một quốc gia c&ocirc;ng nghiệp h&ugrave;ng mạnh. C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển kinh tế mạnh mẽ đ&oacute;, đời sống sinh hoạt vật chất v&agrave; tinh thần của nh&acirc;n d&acirc;n cũng được n&acirc;ng cao. Từ chỗ chỉ lo sao &quot;ăn no mặc ấm&quot; sang chỗ &quot;ăn ngon mặc đẹp&quot;. Bởi vậy, nhu cầu thường thức c&aacute;c m&oacute;n ăn ngon, lạ v&agrave; bổ dưỡng của đại đa số c&aacute;c tầng lớp trung lưu kh&aacute; giả v&agrave; d&acirc;n s&agrave;nh nhậu đang rất thịnh - &quot;hot&quot;. Nắm bắt được cơ hội đ&oacute;, nhiều hộ gia đ&igrave;nh n&ocirc;ng d&acirc;n đang chuyển hướng chăn nu&ocirc;i vật nu&ocirc;i c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao. Chuyển từ chăn nu&ocirc;i tr&acirc;u, b&ograve;, lợn, g&agrave;, vịt... tốn nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; hao hụt nhiều do ch&uacute;ng dễ mắc dịch bệnh sang chăn nu&ocirc;i nai, lợn rừng, nh&iacute;m, don, d&uacute;i, g&agrave; sao, chim trĩ... &iacute;t rủi ro hao hụt do bản chất hoang d&atilde; n&ecirc;n ch&uacute;ng c&oacute; sức kh&aacute;ng bệnh rất cao.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Trại giống T&Acirc;N TH&Agrave;NH ĐẠT-B&aacute;n nh&iacute;m giống- d&uacute;i giống- chồn nhung đen.&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">1/ B&aacute;n nh&iacute;m đ&atilde; thuần giống</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Thu mua lai sản phẩm.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;. (điều kiện kh&aacute;ch h&agrave;ng phải tới thăm trại hoặc chuyễn tiền cọc qua ng&acirc;n h&agrave;ng trước khi nhận h&agrave;ng)</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">2/ Cung cấp d&uacute;i giống ( hướng dẫn kỷ thuật nu&ocirc;i sinh sản)</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">3/ Chồn nhung đen</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Với đặc điểm sinh trưởng nhanh: Chồn nhung đen mới đẻ sau 40-50 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;t dục, mang thai trong v&ograve;ng 55-60 ng&agrave;y l&agrave; đẻ con với số lượng 3 -6 con con. Bản t&iacute;nh nh&uacute;t nh&aacute;t n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội ph&aacute; hoại m&ugrave;a m&agrave;ng hay sống được ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n (do ch&oacute; m&egrave;o cắn chết). Nguồn thức ăn l&agrave; phụ phẩm n&ocirc;ng nghiệp rẻ tiền, thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng mất tiền: Cỏ voi, l&aacute; sắn, l&aacute; chuối, l&aacute; ng&ocirc;, d&acirc;y củ l&aacute; khoai lang, ra cỏ c&aacute;c loại, rơm kh&ocirc;, c&aacute;m, ng&ocirc;.... Thịt chồn thơm ngon v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao đang hứa hẹn tương lai cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Địa chỉ lien hệ: Th&ocirc;n Trung Sơn - x&atilde; Tam L&atilde;nh - huyện Ph&uacute; Ninh - tỉnh Quảng Nam.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Điện thoại: 0905251952</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Chủ t&agrave;i khoản: Nguyễn Thị Phượng</span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #fafafa; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">STK: 2015206005517 Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt Nam</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 15px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH