bình dương bán trĩ đỏ khoang cổ

#1
<div><br /></div><div>do bận học kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian chăm s&oacute;c, m&igrave;nh cần b&aacute;n gấp bầy trĩ đỏ khoang cổ trắng 8 th&aacute;ng tuổi sắp đẻ lứa đầu. bầy chim gồm 3 trống 5 m&aacute;i( trọng lương từ 1,2-1,5 kg).bạn n&agrave;o th&iacute;ch li&ecirc;n lạc sớm th&igrave; m&igrave;nh để gi&aacute; fix l&agrave; 7 triệu(rẽ hơn nhiều so với gia thị trường, v&igrave; b&aacute;n gấp n&ecirc;n mới c&oacute; gi&aacute; thế).&nbsp;</div><p>&nbsp; c&aacute;c bạn c&oacute; thể xem chim v&agrave;o chiều thứ 2,7 v&agrave; cả ng&agrave;y cn.( v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;y tết)</p><p>&nbsp;dt:01694241573 (li&ecirc;n lạc sms)</p><p>&nbsp;mail: tunt1993@gmail.com</p><p>&nbsp;địa chỉ: h&ograve;a l&acirc;n, thận an, b&igrave;nh dương( c&aacute;ch bx miền đ&ocirc;ng 20 ph&uacute;t xe m&aacute;y)</p><p>&nbsp;ng&agrave;y đăng: 12/2/1013</p><p>&nbsp;<img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSY-FNw8z5dzfOnuuUYu1AHB2LUTtlaEPdhwnPIw6xnOFA_FAQ0" border="0" /><img src="http://www.hoglezoo.org/images/animal_finder/RingneckedPheasants.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh tú
- Địa chỉ: hòa lân, thuận an, bình dương
- Điện thoại: 01694241573 - Fax:
- email: tunt1993@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH