[Bình Phước] Bán Nhím Giống

  • Thread starter Bùi Thị Hoa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bùi Thị Hoa

Guest
#1
<font size="5">Nu&ocirc;i nh&iacute;m đem lại hiệu quả kinh tế cao đặc biệt l&agrave; c&oacute; ưu điểm dễ nu&ocirc;i v&agrave; th&iacute;ch hợp với mọi đối tượng muốn l&agrave;m gi&agrave;u từ nghề nu&ocirc;i nh&iacute;m.<br /> <br /> Trang trại chuy&ecirc;n cung cấp NH&Iacute;M giống c&aacute;c loại C&Oacute; NGUỒN GỐC R&Otilde; R&Agrave;NG, C&Oacute; GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC V&Agrave; GIẤY PH&Eacute;P VẬN CHUYỂN CỦA CHI CỤC KIỂM L&Acirc;M TỈNH B&Igrave;NH PHƯỚC Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m.<br /> <br /> Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;: <br /> <br /> - Họ t&ecirc;n chủ nu&ocirc;i: B&ugrave;i Thị Hoa<br /> - Địa chỉ: Số 16, Ấp Hiếu Cảm, Thị trấn Chơn Th&agrave;nh, huyện Chơn Th&agrave;nh, tỉnh B&igrave;nh Phước<br /> - Điện thoại: 0918.15.50.60</font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Thị Hoa
- Địa chỉ: Chơn Thành - Bình Phước
- Tel, Fax: 0918155060 ::: FaX
- email: linh.pham7892@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH