BO CAU GA DONG NAI

  • Thread starter nambocau
  • Ngày gửi
N

nambocau

Guest
#1
<p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U G&Agrave; ĐỒNG NAI</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">M&igrave;nh c&oacute; nu&ocirc;i bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ(m&agrave;u v&agrave;ng-caf&eacute; sữa; s&ocirc;c&ocirc;la; trắng), g&agrave; ph&aacute;p(m&agrave;u n&acirc;u, x&aacute;m, đen), bồ c&acirc;u ph&aacute;p. Con mới biết ăn từ 1,2kg/cặp trở l&ecirc;n, thường 1,4kg. Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ chị Huyền, ĐT: 01275828090 hoặc 0963346567. M&igrave;nh nu&ocirc;i vui n&ecirc;n b&aacute;n gi&aacute; rất b&igrave;nh d&acirc;n:</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Bồ c&acirc;u g&agrave; m&agrave;u đen, n&acirc;u, x&aacute;m:</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">01 th&aacute;ng tuổi(mới biết ăn): 400.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">03th&aacute;ng tuổi: 600.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Chuẩn bị đẻ: 8.00.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Bồ c&acirc;u g&agrave; m&agrave;u cafee sữa, socola, trắng:</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">01h&aacute;ng tuổi(mới biết ăn): 600.000/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">03th&aacute;ng tuổi: 800.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Chuẩn bị đẻ: 1.000.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">M&igrave;nh c&oacute; cặp g&agrave; b&ocirc;ng mới biết ăn rất đẹp(một con năng tr&ecirc;n 0,7kg).</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nam
- Địa chỉ: TT Vinh An-Vinh Cuu-Dong Nai
- Điện thoại: 0963346567 - Fax:
- email: nam19741976@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH