• bồ câu pháp giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/8/12

  1. bocauphapgiong trunghoa Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 7.5pt; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; background-color: silver">Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: silver" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; background-color: silver">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: silver" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #e4004c; background-color: silver">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #e4004c; background-color: silver"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</strong></span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: silver" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #e4004c; background-color: silver">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #e4004c; background-color: silver"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">- Chim đẻ : 380,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</strong></span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; background-color: silver">&nbsp;</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-color: silver">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: silver" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-color: silver">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i)</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: silver" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-color: silver">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội :250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-color: silver"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;</strong></span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; background-color: silver">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-color: silver">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: silver" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-color: silver">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-color: silver"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">ĐT :&nbsp; 0906185078&nbsp; - 0986973659</strong></span></strong><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: silver">&nbsp;</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt"><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: silver">Số tk: 1450251046771</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt"><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: silver">Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PT NT chi nh&aacute;nh Ho&agrave;ng Quốc việt, Cầu Giấy, HN</span></strong></span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-color: silver"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">Y!M: trunghoad</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">Skype : stock.viet</strong><br /></span></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; background-color: silver">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: silver" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: silver">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 11.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-color: white">http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml</span></a><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: silver" /></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/105694-BO-CAU-PHAP-GIONG?s=2db5f9632fdc826ad4765d2a7789429e#ixzz24jYdrlg2">http://agriviet.com/home/threads/105694-BO-CAU-PHAP-GIONG?s=2db5f9632fdc826ad4765d2a7789429e#ixzz24jYdrlg2</a></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trunghoa
   - Địa chỉ: hoàng vân- song vân- tân yên - bắc giang
   - Điện thoại: 0906185078 - Fax: 0986973659
   - email: ifone.trunghoa@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...