BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

#1
<span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px"><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Arial" size="4"><br /></font></p><p align="LEFT" style="line-height: 0.18in; widows: 2; orphans: 2"><strong><font color="#000000"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><font size="3"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</span></span></font></font></font></strong></p> <p align="LEFT" style="line-height: 0.18in; widows: 2; orphans: 2"><strong><font color="#000000"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><font size="3"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></span></font></font></font></strong></p> <p align="LEFT" style="line-height: 0.18in; widows: 2; orphans: 2"><strong><font color="#000000"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><font size="3"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :<br />- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)<br />- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</span></span></font></font></font></strong></p> <p align="LEFT" style="line-height: 0.18in; widows: 2; orphans: 2"><strong><font color="#000000"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><font size="3"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)<br />- Chim đẻ : 450,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)<br />(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)&nbsp;2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</span></span></font></font></font></strong></p> <p align="LEFT" style="line-height: 0.18in; widows: 2; orphans: 2"><strong><font color="#000000"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><font size="3"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i)</span></span></font></font></font></strong></p> <p align="LEFT" style="line-height: 0.18in; widows: 2; orphans: 2"><strong><font color="#000000"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><font size="3"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội :250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)<br />- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></span></font></font></font></strong></p> <p align="LEFT" style="line-height: 0.18in; widows: 2; orphans: 2"><strong><font color="#000000"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><font size="3"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;<br />ĐT :&nbsp; 0906 185 078&nbsp;<br />Mail : ifone.trunghoa@gmail.com<br />Y!M: trunghoad<br />Skype : stock20112<br />RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></span></font></font></font></strong></p><p>&nbsp;</p><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px" /></font></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr trung
- Địa chỉ: song vân - tân yên - bắc giang
- Tel, Fax: 0906 185 078
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH