BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</span></strong><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></strong><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</span></strong><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">- Chim giống : 170,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</span></strong></span></strong><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">- Chim đẻ : 360,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</span></strong><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</span></strong></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</span></strong><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i)</span></strong><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội :250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;</span></strong></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">ĐT :&nbsp; 0906 185 078</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</span></strong><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">Y!M: trunghoad</span></strong><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">Skype : stock20112</span></strong><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></strong><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr trung
- Địa chỉ: song vân - tân yên - bắc giang
- Điện thoại: 0906 185 078 - Fax:
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH