BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

#1
<div>Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</div><div>B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</div><div>1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</div><div>- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</div><div>- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</div><div>- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</div><div>- Chim đẻ : 380,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</div><div>(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng) 2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</div><div>- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội : 130,000 đ / 1 chuồng (cho 1 đ&ocirc;i)</div><div>- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội :250,000 đ / 1 chuồng (cho 2 đ&ocirc;i)</div><div>- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i - Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</div><div>Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</div><div>ĐT : &nbsp;0986973659&nbsp;</div><div>Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</div><div>Y!M: trunghoad</div><div>Skype : stock20112</div><div>RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</div><div><br /></div><div>http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml</div><div><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trunghoa
- Địa chỉ: hoàng vân -song vân - tân yên - bắc giang
- Điện thoại: 0906 185 078 - Fax:
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH