Bồ Câu Thăng Long— Ninh Bình — Ninh Bình — Ninh Bình

#1
<div style="text-align: left"><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Cơ Sở Chăn Nu&ocirc;i</strong>&nbsp;Bồ C&acirc;u Thăng Long Chuy&ecirc;n Cung Cấp Bồ C&acirc;u Ph&aacute;p Giống</p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Ch&uacute;ng T&ocirc;i Cam Kết Chuyển Tới B&agrave; Con Chăn Nu&ocirc;i Con Giống Tốt Nhất V&agrave; Gi&aacute; Cả tốt nhất Đến ACE chăn Nu&ocirc;iVới Phương Ch&acirc;m Đo&agrave;n Kết Hợp T&aacute;c Ph&aacute;t Truyển C&ugrave;ng ACE Chăn Nu&ocirc;i M&igrave;nh Xin Đưa Ra M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u Nu&ocirc;i Nhốt Lồng C&ocirc;ng Nghiệp Sạch, đang phổ biến hiện nay với diện t&iacute;ch nu&ocirc;i hẹp,dễ chăm s&oacute;c,ko bệnh tật,chi ph&iacute; &iacute;t tốn k&eacute;m,thu lại lợi nhuận cao cho ACE</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Bảng B&aacute;o Gi&aacute; : Bồ C&acirc;u Ph&aacute;p</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Bồ C&acirc;u Ra R&agrave;ng : 250 000 1/Đ &nbsp;1,8 &gt;2.5 Th&aacute;ng Tuổi (Chim Đực Biết G&ugrave; )</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Bồ C&acirc;u Giống : 300 000 1/Đ &nbsp; 2,5T Đến 3.5 Th&aacute;ng (&nbsp;Chim Đực G&ugrave; Th&agrave;nh Thạo )</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Chim Sắp Đẻ :450 000 1/Đ &nbsp; &nbsp; Tr&ecirc;n 4 Th&aacute;ng Tuổi</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Chim Đẻ&nbsp;Th&agrave;nh Thạo : 670 000&nbsp;1/Đ</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">ACE C&oacute; Thể Tham Khảo Gi&aacute; Cả xung quanh , M&igrave;nh xin Đưa Ra Gi&aacute; Tốt Nhất trong Thị Trường&nbsp;<a class="wikilinks" style="border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: #505050; text-decoration: none" href="http://ninhbinh.jaovat.com/">ninh b&igrave;nh</a></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Cam Kết Giống Chim Ph&aacute;p Của M&igrave;nh : Kh&ocirc;ng Lai, Kh&ocirc;ng Cấy, Kh&ocirc;ng</strong>&nbsp;<strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Gh&eacute;p .Kh&ocirc;ng Pha Tạp C&aacute;c Loại Chim Kh&aacute;c Nhau</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">B&aacute;n H&agrave;ng Đ&uacute;ng Chất Lượng Sản Phẩm</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">B&aacute;o Gi&aacute; Chuồng Nu&ocirc;i C&ocirc;ng Nghiệp :230 000đ /1 Chuồng đ&ocirc;i</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Cao-Rộng- D&agrave;i &nbsp;50 x 50 x 100</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">khung sắt 2,2--2.4ly &nbsp;2 M&aacute;ng ăn</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Gi&aacute; Cả Thay Đổi Theo Thời Điểm V&agrave; Lượng Mua Của Kh&aacute;ch H&agrave;ng</strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Địa Chỉ &nbsp;:&nbsp;<strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">Số Nh&agrave; 123 Đường Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng Phường V&acirc;n Giang Th&agrave;nh Phố&nbsp;ninh b&igrave;nh</strong></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></p><p style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px"><strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">DD: 0976 15 25 35 &nbsp;Gặp MR Long</strong></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phamthanglong
- Địa chỉ: Số Nhà 123 Đường Phan Đình Phùng Phường Vân Giang Thành Phố ninh bình
- Điện thoại: 097152535 - Fax: 0976152535
- email: ech.nauchuoi@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH