Bột đá CaCO3

#1
<p style="font-size: 11px">Bột đ&aacute; CaCO3, dolomite, v&ocirc;i bột,... l&agrave; những nguy&ecirc;n liệu quan trọng trong ng&agrave;nh sản xuất: ph&acirc;n b&oacute;n, thức ăn chăn nu&ocirc;i, bột tr&eacute;t, cao su, nhựa, dược phẩm, gốm sứ, c&aacute;p điện, ....v&agrave; xử l&yacute; nước.</p><p style="font-size: 11px">Được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ hiện đại, h&agrave;ng h&oacute;a c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đa dạng về k&iacute;ch cỡ, đạt ti&ecirc;u chuẩn về chất lượng, ph&ugrave; hợp về gi&aacute; cả. Sản lượng cung ứng h&agrave;ng th&aacute;ng từ 15.000 - 20.000 tấn. C&oacute; thể b&aacute;n sỉ hoặc lẻ với số lượng tr&ecirc;n 1 tấn, giao h&agrave;ng tại kho b&ecirc;n b&aacute;n hoặc kho b&ecirc;n mua hoặc tại c&aacute;c cảng TPHCM.</p><p style="font-size: 11px">Với hơn 5 năm kinh nghiệm tr&ecirc;n thị trường, BITRACORP - ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nghiệp trong kh&acirc;u sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối. Kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được hỗ trợ từ kh&acirc;u tư vấn sử dụng, vận tải chuy&ecirc;n chở cho tới kh&acirc;u kĩ thuật sản xuất đối với từng loại sản phẩm.</p><p style="font-size: 11px">&nbsp;Đặc biệt, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; những ưu đ&atilde;i d&agrave;nh cho những đơn đặt h&agrave;ng lớn v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i! H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i!</p><p style="font-size: 11px">Chi tiết li&ecirc;n hệ:</p><p style="font-size: 11px">C&ocirc;ng Ty CP ĐT &amp; TM Doanh Nh&acirc;n</p><p style="font-size: 11px">59 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM</p><p style="font-size: 11px">L&ecirc; Anh Tuấn (Mr) - Ph&ograve;ng kinh doanh</p><p style="font-size: 11px">Cellphone:0907 678 317</p><p style="font-size: 11px">Tel: (08) 35070829 &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fax: (08) 38207082</p><p style="font-size: 11px">Email: sales@bitracorp.com</p><p style="font-size: 11px">Website:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc; text-align: justify" href="http://bitracorp.com/san-pham/hoa-chat.html"><span style="font-size: x-small">http://bitracorp.com/san-pham/hoa-chat.html</span></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Anh Tuấn
- Địa chỉ: 59 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: 0907 678317 - Fax:
- email: sales@bitracorp.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH