Bột gừng, gừng thái lát, gừng sấy khô nguyên củ só lượng lớn

#1
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN SXDT TM TH&Agrave;NH LỘC tự h&agrave;o l&agrave; nh&agrave; cung cấp c&aacute;c loại gia vị, bột n&ocirc;ng sản ( Bột nghệ, bột gừng, bột riềng, bột xả, bột hồi, bột quế, ngũ vị hương, bột tỏi, bột ớt, bột m&ugrave;i&hellip;), &ocirc; mai h&agrave;ng đầu ở Việt Nam. Với d&acirc;y truyền sản xuất hiện đại v&agrave; đội ngũ lao động chuy&ecirc;n nghiệp, hiểu biết về gia vị, c&ocirc;ng ty đ&atilde; ph&aacute;t triển mạnh mẽ từ một cơ sở sản xuất nhỏ trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty lớn như ng&agrave;y nay.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">Với phương ch&acirc;m v&igrave; lợi &iacute;ch người ti&ecirc;u d&ugrave;ng m&agrave; c&aacute;c sản phẩm của Th&agrave;nh Lộc rất được kh&aacute;ch h&agrave;ng tin tưởng. Do vậy m&agrave; sản phẩm của Th&agrave;nh Lộc đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n hầu khắp Việt Nam v&agrave; xuất khẩu ra c&aacute;c nước l&acirc;n cận.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">Kh&aacute;ch&nbsp; h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&aacute;c si&ecirc;u thị, nh&agrave; m&aacute;y sản xuất lớn (nh&agrave; m&aacute;y sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, mỳ t&ocirc;m, bim bim, đồ hộp), nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, c&aacute;c bếp ăn c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; bếp ăn gia đ&igrave;nh.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>H&Atilde;Y SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA TH&Agrave;NH LỘC ĐỂ ĐẢM BẢO AN TO&Agrave;N V&Agrave; CHẤT LƯỢNG NH&Eacute;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">Mọi th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ms LOAN: &nbsp;01667767628 / 0912428466</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">Email: <a href="mailto:tmthanhloc@gmail.com">tmthanhloc@gmail.com</a></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">Web: <a href="http://giavithanhloc.com/">http://giavithanhloc.com</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Thành Lộc
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 0912428466 - Fax:
- email: tmthanhloc@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH