Cá cảnh

  • Thread starter Công ty CP cá cảnh Việt Nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty CP cá cảnh Việt Nam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP cá cảnh Việt Nam
- Địa chỉ: Ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: hieulm.aquagreen@gmail.com
================================

<strong>A- </strong><strong>Giới thiệu c&ocirc;ng ty cổ phần c&aacute; cảnh Việt Nam &ndash; Hoạt động dưới t&ecirc;n thương hiệu AQUAGREEN<br /></strong><strong><em><font face="Arial" size="3">I - H&igrave;nh th&agrave;nh:</font></em></strong><font size="3"> <br /><font face="Arial">Được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2004, AQUAGREEN l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty ti&ecirc;n phong trong việc &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ thuỷ sinh Nhật Bản v&agrave;o lĩnh vực bể c&aacute; cảnh thuỷ sinh tại Việt Nam. <br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">Sản phẩm trang tr&iacute; nội ngoại thất bằng c&ocirc;ng nghệ thủy sinh do AQUAGREEN cung cấp sẽ mang lại cho VĂN PH&Ograve;NG l&agrave;m việc hay NG&Ocirc;I NH&Agrave; của bạn một luồng sinh kh&iacute; T&agrave;i - Lộc - Ph&aacute;t, mang lại những n&eacute;t thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thư th&aacute;i sau những giờ l&agrave;m việc, học tập căng thẳng. Với đa dạng sản phẩm v&agrave; phụ kiện c&oacute; nguồn gốc ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức, gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh c&ugrave;ng với sự tư vấn của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia gi&agrave;u kinh nghiệm về kiến tr&uacute;c nội ngoại thất, thẩm mỹ, phong thủy, &hellip; AQUAGREEN lu&ocirc;n c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p tận dụng kh&ocirc;ng gian v&agrave; gi&uacute;p bạn t&igrave;m ra phương c&aacute;ch để đưa thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave;o m&ocirc;i trường sống của bạn một c&aacute;ch hợp l&yacute; nhất v&agrave; mang phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng của bạn. <br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">Với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kỹ thuật được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; hệ thống sản phẩm dịch vụ được cung cấp trọn g&oacute;i, từ tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt v&agrave; bảo dưỡng chăm s&oacute;c định kỳ&hellip; gi&uacute;p bạn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m hưởng thụ. <br /></font></font><strong>II - Giới thiệu chung về c&ocirc;ng ty:</strong> <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n c&ocirc;ng ty: <strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Aacute; CẢNH VIỆT NAM<br /></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n giao dịch quốc tế: <strong>VIET NAM ORNAMENTAL FISH JOINT STOCK COMPANY.<br /></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n thương hiệu: AQUAGREEN.<strong><br /></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n viết tắt: <strong>VOF.,JSC.<br /></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ đăng k&yacute; kinh doanh: 104, nh&agrave; 66 Cửa Bắc, phường Tr&uacute;c Bạch, quận Ba Đ&igrave;nh, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số giấy chứng nhận đăng k&yacute; kinh doanh: 0103 022 104.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đăng k&yacute; lần đầu: 23/01/2008.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đăng k&yacute; thay đổi lần thứ 1: 08/05/2008.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do Sở kế hoạch đầu tư H&agrave; Nội cấp.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&atilde; số thuế: 0102 631 050.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: 0983 214 445.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 04.5568 445.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: <a href="mailto:contact@aquagreen.vn">contact@aquagreen.vn</a> .<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: www.aquagreen.vn / <a href="http://www.cacanh.vn/">www.cacanh.vn</a> / <a href="http://www.aquarium.vn/">www.aquarium.vn</a> <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vốn điều lệ hiện tại: <strong>20.000.000.000 đồng </strong>( Hai mươi tỷ đồng).<br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><font face="Arial"><strong><em>III - &Yacute; nghĩa của thương hiệu</em></strong><br /></font></font><font size="3"><font face="Arial"><em>1. &Yacute; nghĩa tổng hợp.</em><br /></font></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>Nghĩa đen:</u> T&ecirc;n thương hiệu AQUAGREEN <br /></font></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>Nghĩa b&oacute;ng:</u> Ti&ecirc;u biểu cho sản phẩm của AQUAGREEN - bể c&aacute; nghệ thuật</font> <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>T&iacute;nh động</u>: Đường s&oacute;ng li&ecirc;n kết c&aacute;c chữ c&aacute;i l&agrave; sự kết nối mềm mại biểu trưng cho l&agrave;n nước l&agrave; m&ocirc;i trường sống chủ yếu, đồng thời thể hiện tinh thần đo&agrave;n kết c&ocirc;ng ty như&nbsp;một nền tảng vững chắc tạo đ&agrave; ph&aacute;t triển.&nbsp;V&agrave; cũng l&agrave; thể hiện sự kết hợp giữa AQUAGREEN v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng nhằm mang lại chất lượng sản phẩm v&agrave; dịch vụ tốt nhất.</font> <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>T&iacute;nh vượng: </u>Thể hiện ở những đường n&eacute;t v&agrave; h&igrave;nh khối mạnh mẽ (đường n&eacute;t g&oacute;c cạnh của c&aacute;c chữ c&aacute;i) nhưng vẫn duy tr&igrave; được sự mềm mại (ở đường s&oacute;ng, rong ba l&aacute;, đường uốn cong v&agrave; c&aacute;c chữ c&aacute;i được thiết kế đồ hoạ mềm mại). H&igrave;nh ảnh rong ba l&aacute; hướng thi&ecirc;n tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ v&agrave; trường tồn.</font> <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>M&agrave;u sắc:</u> ( 2 m&agrave;u xanh chủ đạo): tượng trưng cho sự xanh tươi, sự sống v&agrave; ph&aacute;t triển, thể hiện tiềm năng v&agrave; sức mạnh. <br /></font></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>Thiết kế đồ hoạ:</u> Chữ Aqua được thiết kế c&oacute; k&iacute;ch thước lớn nhất biểu hiện nước l&agrave; m&ocirc;i trường ch&iacute;nh của bể c&aacute;. Chữ Green mảnh mai được nằm gọn trong l&ograve;ng của chữ Aqua kết hợp với rong ba l&aacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của c&acirc;y thuỷ sinh với m&agrave;u xanh tươi mới =&gt; H&igrave;nh ảnh c&acirc;y thuỷ sinh trồng trong m&ocirc;i trường nước ổn định sẽ ph&aacute;t triển đẹp v&agrave; xanh tươi.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">2. <em>H&igrave;nh ảnh Logo biểu trưng cho sản phẩm v&agrave; chất lượng dịch vụ của AQUAGREEN.</em><br /></font></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>AQUA:</u> l&agrave; nước, m&ocirc;i trường sống của c&aacute;.</font> <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>GREEN</u>: m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y; m&agrave;u sắc đặc trưng của c&acirc;y thuỷ sinh.</font> <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>Rong ba l&aacute;</u>: biểu tượng cho sự sinh s&ocirc;i, ph&aacute;t triển.</font> <br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <font face="Arial"><u>Đường lượn s&oacute;ng kết nối c&aacute;c chữ c&aacute;i:</u> l&agrave; nước, l&agrave; tinh thần đo&agrave;n kết v&agrave; nghệ thuật kết hợp.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">=&gt; Qua thiết kế đồ hoạ, sự kết hợp của c&aacute;c đường n&eacute;t tạo n&ecirc;n vẻ tinh tu&yacute; của nghệ thuật trang tr&iacute; với sự s&aacute;ng tạo của con người để tạo n&ecirc;n một sản phẩm ho&agrave;n thiện ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian sống. <br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">Logo cũng phản &aacute;nh s&acirc;u sắc c&aacute;c định hướng chiến lược, triết l&yacute; kinh doanh v&agrave; văn h&oacute;a doanh nghiệp m&agrave; AQUAGREEN đ&atilde; lựa chọn để đạt tới mục ti&ecirc;u trở th&agrave;nh một &ldquo; c&ocirc;ng ty được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất&rdquo;. Được thiết kế c&ocirc;ng phu v&agrave; triển khai phối hợp với c&aacute;c chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng kh&aacute;c, c&ocirc;ng ty hy vọng Logo sẽ tạo n&ecirc;n tinh thần mới v&agrave; niềm tự h&agrave;o cho tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n AQUAGREEN. Logo cũng sẽ l&agrave;m cho AQUAGREEN nổi bật v&agrave; kh&aacute;c biệt so với c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c v&agrave; l&agrave; một lợi thế cạnh tranh quan trọng. <br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">. Ban gi&aacute;m đốc đề nghị to&agrave;n thể c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n AQUAGREEN ở mọi vị tr&iacute; v&agrave; cương vị, v&agrave; c&aacute;c b&ecirc;n quan t&acirc;m kh&aacute;c, đọc kỹ cuốn hồ sơ quản l&yacute; n&agrave;y v&agrave; truy cập trang chủ www.aquagreen.vn để l&agrave;m quen với biểu tượng mới với mong muốn tất cả sẽ sử dụng tối đa khả năng của m&igrave;nh để x&acirc;y dựng v&agrave; bảo đảm &nbsp;t&iacute;nh nhất qu&aacute;n của biểu tượng của AQUAGREEN.<br /></font></font><strong><em><font size="3"><font face="Arial">3. &nbsp;Cam kết thương hiệu<br /></font></font></em></strong><font size="3"><font face="Arial">&quot; Sự tồn tại, ph&aacute;t triển v&agrave; uy t&iacute;n của AQUAGREEN được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n cơ sở đảm bảo an to&agrave;n, chất lượng, thẩm mỹ cao&quot;.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">L&atilde;nh đạo v&agrave; to&agrave;n thể nh&acirc;n vi&ecirc;n của AQUAGREEN lu&ocirc;n thấu hiểu rằng từng c&aacute; nh&acirc;n, ph&ograve;ng ban v&agrave; to&agrave;n thể nh&acirc;n vi&ecirc;n cần h&agrave;nh động, suy nghĩ một c&aacute;ch thống nhất theo định hướng n&acirc;ng cao li&ecirc;n tục sự h&agrave;i l&ograve;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng bởi lẽ sự tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển của AQUAGREEN l&agrave; nhờ sự t&iacute;n nhiệm của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font></font><font face="Arial" size="3">a.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Arial">&Aacute;p dụng nghi&ecirc;m t&uacute;c hệ thống quản trị, lắp đặt v&agrave; bảo dưỡng.<br /></font></font><font face="Arial" size="3">b.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Arial">Đảm bảo mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n nhận thức đầy đủ vai tr&ograve; của m&igrave;nh trong hệ thống c&ocirc;ng ty.<br /></font></font><font face="Arial" size="3">c.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Arial">Cung cấp đủ nguồn lực để đảm bảo thi c&ocirc;ng sản phẩm chất lượng cao<br /></font></font><font face="Arial" size="3">d.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Arial">Thiết lập hệ thống th&ocirc;ng tin th&ocirc;ng suốt v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm so&aacute;t trong to&agrave;n bộ hoạt động li&ecirc;n quan đến chất lượng.<br /></font></font><font face="Arial" size="3">e.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Arial">Li&ecirc;n tục cải tiến v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm cả về thẩm mỹ v&agrave; đặc t&iacute;nh kỹ thuật.<br /></font></font><font face="Arial" size="3">f.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Arial">Đảm bảo cung cấp đầy đủ v&agrave; kịp thời c&aacute;c th&ocirc;ng tin sản phẩm về độ an to&agrave;n v&agrave; chất lượng.<br /></font></font><strong><em><font size="3"><font face="Arial">4.&nbsp;Gi&aacute; trị cốt l&otilde;i: <br /></font></font></em></strong><font size="3"><font face="Arial">- Định hướng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; nền tảng mọi hoạt động.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&nbsp;- Kết hợp h&agrave;i ho&agrave; lợi &iacute;ch của kh&aacute;ch h&agrave;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave; đảm bảo cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&nbsp;- Tập thể lu&ocirc;n học hỏi, kh&ocirc;ng ngừng cải tiến.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&nbsp;-&nbsp; Sự tin tưởng v&agrave; cam kết an to&agrave;n cho người sử dụng, t&iacute;nh minh bạch v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm, sự chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; s&aacute;ng tạo l&agrave; nền tảng tạo n&ecirc;n quy tắc ứng xử v&agrave; văn ho&aacute; kinh doanh của AQUAGREEN.<br /></font></font><strong><em><font size="3"><font face="Arial">IV - Sứ mệnh, tầm nh&igrave;n, chiến lược<br /></font></font></em></strong><font size="3"><font face="Arial">- AQUAGREEN l&agrave; đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ li&ecirc;n quan đến bể c&aacute; trang tr&iacute; v&agrave; c&aacute;c sản phẩm trang tr&iacute; phong thuỷ đồng bộ, đa dạng v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh cạnh tranh cao nhằm c&aacute;c mục đ&iacute;ch thoả m&atilde;n kh&aacute;ch h&agrave;ng, tạo gi&aacute; trị gia tăng thẩm mỹ cho cuộc sống, lợi &iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t triển cho nh&acirc;n vi&ecirc;n, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o vẻ đẹp ho&agrave;n mỹ của c&ocirc;ng tr&igrave;nh.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">- AQUAGREEN phấn đấu về độ tin cậy, chất lượng v&agrave; hiệu quả. Mở rộng thị trường ra c&aacute;c v&ugrave;ng l&acirc;n cận H&agrave; Nội v&agrave; thị trường Miền Nam từ nay đến năm ......<br /></font></font><strong><em><font size="3"><font face="Arial">V - Ng&agrave;nh nghề kinh doanh ch&iacute;nh của C&ocirc;ng ty: <br /></font></font></em></strong><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kinh doanh c&aacute; cảnh, sinh vật cảnh, m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị vật tư phục vụ ngh&agrave;nh c&aacute; cảnh;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sản xuất, mua b&aacute;n, chế biến thức ăn c&aacute; cảnh, sinh vật cảnh;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&agrave;o tạo ngh&agrave;nh nghề c&aacute; cảnh v&agrave; thiết kế cảnh quan;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết kế kiến tr&uacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang tr&iacute; cảnh quan, s&acirc;n vườn, tiểu cảnh;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khai th&aacute;c đ&aacute;, c&aacute;t, sỏi;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kinh doanh k&iacute;nh x&acirc;y dựng, vật liệu x&acirc;y dựng, đồ trang tr&iacute; nội ngoại thất;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sản xuất, chế biến, mua b&aacute;n thủy hải sản;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sản xuất, mua b&aacute;n ph&acirc;n b&oacute;n;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kinh doanh du lịch sinh th&aacute;i, khu vui chơi giải tr&iacute;; lữ h&agrave;nh nội địa, lữ h&agrave;nh quốc tế v&agrave; c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;ch du lịch ( kh&ocirc;ng bao gồm kinh doanh qu&aacute;n bar, ph&ograve;ng h&aacute;t karaoke, vũ trường);<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ tư vấn v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ trong lĩnh vực nu&ocirc;i c&aacute; cảnh;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ tư vấn, quản l&yacute; bất động sản ( kh&ocirc;ng bao gồm hoạt động tư vấn về gi&aacute; đất);<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng, c&ocirc;ng nghiệp, giao th&ocirc;ng, thủy lợi;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kinh doanh kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, dịch vụ ăn uống, giải kh&aacute;t, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải tr&iacute; ( kh&ocirc;ng bao gồm qu&aacute;n bar, vũ trường, ph&ograve;ng h&aacute;t Karaoke);<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đại l&yacute; mua b&aacute;n, đại l&yacute; k&yacute; gửi h&agrave;ng h&oacute;a;<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xuất nhập khẩu h&agrave;ng h&oacute;a C&ocirc;ng ty Kinh doanh.<br /></font></font><strong><em><font size="3"><font face="Arial">VI - C&aacute;c dịch vụ<br /></font></font></em></strong><font size="3"><font face="Arial">1&gt; Tư vấn nghi&ecirc;n cứu v&agrave; phổ biến c&ocirc;ng nghệ, hỗ trợ kỹ thuật dưới nhiều h&igrave;nh thức.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">2&gt; Thiết kế cảnh quan, phối hợp h&agrave;i ho&agrave; giữa kh&ocirc;ng gian nội thất v&agrave; phong thuỷ.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">3&gt; Chăm s&oacute;c định kỳ để đảm bảo duy tr&igrave; vẻ đẹp ổn định của bể cảnh.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial">4&gt; Chương tr&igrave;nh khuyến mại, t&iacute;ch điểm h&agrave;ng năm để nhận thẻ VIP với nhiều ưu đ&atilde;i hấp dẫn.<br /></font></font><font size="3"><font face="Arial"><strong><em>VII- &nbsp;</em></strong><strong>Hệ thống cửa h&agrave;ng của Aquagreen:</strong> <br /></font></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Arial">74 Nguyễn Trường Tộ)<br /></font></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Arial">Ng&otilde; 162 Nguyễn Văn cừ, Long Bi&ecirc;n, H&agrave; nội<br /></font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH