• cà gai leo

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 9/1/13

  1. erozoon Nhà nông nghiệp dư

   <div><div>[​IMG]</div></div><div><br /></div><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><strong>mọi người ở tỉnh kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện đến trực tiếp mua h&agrave;ng th&igrave; gia đ&igrave;nh t&ocirc;i sẻ gửi h&agrave;ng qua bưu điện , kh&aacute;ch h&agrave;ng cứ cho địa chỉ v&agrave; số đi&ecirc;n thoại gia đ&igrave;nh t&ocirc;i gửi h&agrave;ng miển ph&iacute; qua bưu điện, kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận được h&agrave;ng đảm bảo chất lượng th&igrave; mới giao tiền cho nh&acirc;n vi&ecirc;n bưu điện , rất thuận tiện m&agrave; kh&ocirc;ng sợ mất h&agrave;ng hay lừa đảo, chất lượng k&eacute;m, rất thuận tiện cho người mua h&agrave;ng , hảy mua h&agrave;ng của gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i để được bảo đảm chất lượng, an to&agrave;n</strong></p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><span style="color: #ff0000">&nbsp;<strong>-&nbsp; địa chỉ li&ecirc;n hệ 65/25 đường số 5, khu phố 2, phường linh xu&acirc;n, quận thủ đức, TP. HCM .sdt 0985.324.028 ( anh thịnh )<br />&nbsp;-&nbsp; tại Daklak&nbsp; th&ocirc;n điện bi&ecirc;n 2 x&atilde; eakmut, huyện eakar, tỉnh daklak&nbsp; sdt 01.652.188.597 ( anh l&acirc;n )</strong></span></p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><strong><span style="color: #ff0000">-&nbsp; tại h&agrave; nội: Nh&agrave; số 3, Ng&aacute;ch 5, Ngỏ 35, Đường L&ecirc; Đức Thọ, huyện Từ Li&ecirc;m , TP.H&Agrave; NỘI&nbsp;&nbsp; .sdt 01663582585 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #008080"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span></strong></p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><strong><span style="color: #008080"><span style="color: #ff0000">ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n b&aacute;n nhiều loại kh&aacute;c nữa như cay b&aacute; bệnh, ch&egrave; vằng, th&ocirc; phục linh, mật ong rừng t&acirc;y nguy&ecirc;n v&agrave; rất nhiều loại kh&aacute;c nữa</span></span></strong></p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">C&agrave; gai leo - c&acirc;y thuốc nam bảo vệ gan độc đ&aacute;o Gan l&agrave; cơ quan ch&iacute;nh đảm nhiệm chức năng chuyển h&oacute;a trong cơ thể. L&agrave; tổng kho dự trữ v&agrave; cung cấp năng lượng, một trung t&acirc;m chuyển h&oacute;a quyết định t&igrave;nh trạng sức khỏe của cơ thể (Glucid, Protein, Lipid, Vitamin đều được tổng hợp v&agrave; dự trữ ở Gan). Một chức năng rất quan trọng của Gan đ&oacute; l&agrave; khử độc. Hầu hết c&aacute;c độc tố x&acirc;m nhập v&agrave;o cơ thể như rượu, thuốc l&aacute;, thuốc chữa bệnh, h&oacute;a chất độc hại, độc tố sinh ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n giải thức ăn trong ruột khi hấp thu v&agrave;o m&aacute;u đều được c&aacute;c tế b&agrave;o gan sử l&yacute;, chuyển th&agrave;nh c&aacute;c dạng li&ecirc;n hợp hoặc l&agrave;m biến đổi cấu tr&uacute;c kh&ocirc;ng độc hại v&agrave; được đ&agrave;o thải ra ngo&agrave;i. C&oacute; thể coi gan l&agrave; một &ldquo;nh&agrave; m&aacute;y sử l&yacute; độc tố&rdquo; của cơ thể, bảo vệ sự to&agrave;n vẹn c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c chức năng kh&aacute;c. C&oacute; h&agrave;ng tỷ tế b&agrave;o gan ng&agrave;y đ&ecirc;m cần mẫn dọn dẹp độc tố cho cơ thể&nbsp;v&igrave; vậy khi gan suy yếu, khả năng giải độc giảm, nồng độ c&aacute;c chất độc trong cơ thể tăng l&ecirc;n r&otilde; rệt v&agrave; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n nhiều bệnh như ung thư, mỡ m&aacute;u, tiểu đường, h&ocirc;n m&ecirc; gan, giảm tr&iacute; nhớ, n&aacute;m da, sạm da... Mặc d&ugrave; rất quan trọng cho sức khỏe nhưng gan &iacute;t được mọi người ch&uacute; &yacute; bảo vệ, c&oacute; h&agrave;ng triệu người tr&ecirc;n thế giới h&agrave;ng ng&agrave;y t&agrave;n ph&aacute; gan bằng rượu v&agrave; thuốc l&aacute; hoặc c&aacute;c h&oacute;a chất độc hại. C&aacute;c tế b&agrave;o gan kh&ocirc;ng được bảo vệ sẽ dẫn đến xơ gan v&agrave; ung thư gan. Việt Nam l&agrave; nước c&oacute; tỷ lệ ung thư gan đứng thứ 2 thế giới.&nbsp;</p><p align="left" style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">&nbsp;</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Gan&nbsp;- &ldquo;nh&agrave; m&aacute;y lọc chất độc&rdquo; của cơ thể</p><p align="left" style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">C&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ph&aacute; hủy tế b&agrave;o gan do tiến tr&igrave;nh vi&ecirc;m m&atilde;n t&iacute;nh như: C&aacute;c si&ecirc;u virus B, A, C, D, E v&agrave; k&yacute; sinh tr&ugrave;ng, rượu, c&aacute;c chất độc như thuốc trừ s&acirc;u, h&oacute;a chất bảo quản bị cấm, thuốc&hellip; Nguy&ecirc;n nh&acirc;n thường gặp nhất của xơ gan l&agrave; rượu. Tất cả những người uống rượu nhiều v&agrave; thường xuy&ecirc;n đều c&oacute; nguy cơ bị xơ gan. Thời gian uống rượu c&agrave;ng l&acirc;u khả năng tổn thương tế b&agrave;o gan v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh xơ gan c&agrave;ng cao.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Do ảnh hưởng quan trọng của gan với sức khỏe vậy n&ecirc;n rất cần phải bảo vệ tế b&agrave;o Gan h&agrave;ng ng&agrave;y bằng c&aacute;ch hạn chế tối thiểu c&aacute;c độc tố đưa v&agrave;o cơ thể, nhất l&agrave; c&aacute;c độc tố g&acirc;y hại trực tiếp cho gan như rượu, thuốc l&aacute;, h&oacute;a chất bảo quản thực phẩm&hellip; mặt kh&aacute;c phải tăng cường chức năng giải độc v&agrave; bảo vệ tế b&agrave;o gan. C&oacute; gần 50 nghi&ecirc;n cứu về h&oacute;a thực vật từ 101 loại c&acirc;y thuốc c&oacute; li&ecirc;n quan đến bảo vệ gan như Diệp hạ ch&acirc;u, C&uacute;c gai (sylimarin), N&uacute;c n&aacute;c, S&agrave;i hồ bắc, Cam thảo, Tam Thất, Nh&acirc;n S&acirc;m&hellip; &nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu c&acirc;y thuốc nam c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ gan rất mạnh được nghi&ecirc;n cứu b&agrave;i bản kỹ lưỡng v&agrave; được c&aacute;c nh&agrave; khoa học Việt Nam v&agrave; thế giới đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao. Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;y thuốc nam được đ&aacute;nh tốt nhất hiện nay về t&aacute;c dụng giải độc gan. Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;y C&agrave; Gai Leo (T&ecirc;n khoa học: Solanum hainanense Hance Solanaceae). C&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; C&agrave; gai d&acirc;y, c&agrave; vạnh, c&agrave; qu&yacute;nh, c&agrave; l&ugrave;, gai cườm.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">&nbsp;</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">C&agrave; Gai leo (Solanum hainanense Hance)</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Bộ phận d&ugrave;ng</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Rễ, c&agrave;nh l&aacute; v&agrave; cả quả, thu h&aacute;i quanh năm, rửa sạch, th&aacute;i nhỏ, phơi hay sấy kh&ocirc;. C&oacute; khi d&ugrave;ng tươi.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">C&ocirc;ng dụng: Theo kinh nghiệm của d&acirc;n gian C&agrave; gai leo d&ugrave;ng chữa ngộ độc rượu rất tốt. T&aacute;c dụng bảo vệ tế b&agrave;o Gan mạnh đến nỗi khi uống rượu chỉ cần ch&agrave; răng hoặc nhấm rễ C&agrave; gai leo th&igrave; sẽ tr&aacute;nh được say, nếu bị say th&igrave; uống nước sắc của rễ hoặc th&acirc;n l&aacute; sẽ nhanh ch&oacute;ng tỉnh rượu, ngo&agrave;i ra c&ograve;n d&ugrave;ng chữa rắn cắn, đau nhức xương khớp.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">C&aacute;ch sử dụng: Rễ, th&acirc;n, l&aacute;, phơi kh&ocirc; sắc uống hoặc đun uống thay nước h&agrave;ng ng&agrave;y, ng&agrave;y d&ugrave;ng 100g</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu về C&agrave; gai leo:</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">I. Đề t&agrave;i: &ldquo;Nghi&ecirc;n cứu thuốc từ C&agrave; gai leo l&agrave;m thuốc chống vi&ecirc;m v&agrave; ức chế sự ph&aacute;t triển của xơ gan&rdquo; - Đề t&agrave;i cấp nh&agrave; nước do TS. Nguyễn Thị Minh Khai l&agrave;m chủ nhiệm đ&atilde; chứng minh t&aacute;c dụng bảo vệ gan, ức chế sự ph&aacute;t triển xơ gan của dạng chiết to&agrave;n phần v&agrave; bộ phận hoạt chất ch&iacute;nh glycoalcaloid. Đ&atilde; chứng minh t&aacute;c dụng chống vi&ecirc;m v&agrave; t&aacute;c dụng antioxydant rất tốt của c&agrave; gai leo (dạng to&agrave;n phần v&agrave; dạng chiết glycoaloid). Đ&atilde; x&aacute;c định độc t&iacute;nh cấp v&agrave; độc t&iacute;nh b&aacute;n trường diễn của c&agrave; gai leo. &nbsp; Thử tr&ecirc;n t&aacute;c dụng tr&ecirc;n l&acirc;m s&agrave;ng tr&ecirc;n 60 bệnh nh&acirc;n vi&ecirc;m gan B m&atilde;n hoạt động kết quả điều trị ở nh&oacute;m d&ugrave;ng C&agrave; gai leo đạt mức rất tốt v&agrave; tốt 66.7%, ngược lại ở nh&oacute;m chứng (Flacebo) chỉ ở mức trung b&igrave;nh v&agrave; k&eacute;m 93.3%, thuốc kh&ocirc;ng g&acirc;y t&aacute;c dụng ngo&agrave;i &yacute; muốn. &nbsp; Từ những kết quả nghi&ecirc;n cứu tr&ecirc;n c&oacute; thể kết luận c&agrave; gai leo l&agrave;m thuốc chữa vi&ecirc;m gan đặc biệt l&agrave; vi&ecirc;m gan B m&atilde;n t&iacute;nh thể hoạt động. Đ&acirc;y l&agrave; một đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng của đề t&agrave;i v&igrave; cho đến nay bệnh vi&ecirc;m gan B m&atilde;n t&iacute;nh thể hoạt động vẫn c&ograve;n l&agrave; nỗi lo lắng của nhiều ng&agrave;nh Y tế của nhiều nước. Interferon được coi l&agrave; thuốc quan trọng nhất để chữa bệnh n&agrave;y th&igrave; qu&aacute; đắt v&agrave; c&oacute; nhiều t&aacute;c dụng phụ.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">II. Đề t&agrave;i: Nghi&ecirc;n cứu điều trị hỗ trợ bệnh nh&acirc;n vi&ecirc;m gan virus B m&atilde;n t&iacute;nh thể hoạt động bằng thuốc từ C&agrave; gai leo (l&acirc;m s&agrave;ng giai đoạn 3) được thực hiện thử l&acirc;m s&agrave;ng tr&ecirc;n 90 bệnh nh&acirc;n vi&ecirc;m gan B m&atilde;n t&iacute;nh thể hoạt động (VGMHĐ) với liều 0,25g, uống 6 vi&ecirc;n/ng&agrave;y, trong 2 th&aacute;ng so s&aacute;nh với 90 bệnh nh&acirc;n nh&oacute;m chứng, tại 3 bệnh viện 103, 354 v&agrave; 108, r&uacute;t ra c&aacute;c kết luận sau:</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng giảm nhanh c&aacute;c triệu chứng l&acirc;m s&agrave;ng (mệt mỏi, đau tức hạ sườn phải, nước tiểu v&agrave;ng, da ni&ecirc;m mạc v&agrave;ng,...) (P&lt;0,05); Transaminase v&agrave; bilirubin về b&igrave;nh thường nhanh hơn sơ với&nbsp; nh&oacute;m chứng (P&lt;0,05).</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Sau điều trị những biến đổi về c&aacute;c Marker của virus vi&ecirc;m gan B l&agrave; r&otilde; rệt&nbsp; tại 3 bệnh viện 103, 354, 108 (theo thứ tự) l&agrave;: Mất HBsAg 5,6% (0%, 16,7%, 0%); chuyển đảo huyết thanh 37,8% (23,3%, 26,7%, 63,3%); HBV-DNA&lt;5 copier/ml 62,9% (40%, 6/7 BN, 66,7%). Tại Viện 103: giảm nồng độ HBV-DNA 52%, nồng độ trung b&igrave;nh HBsAg giảm: 5589+358, so với nh&oacute;m chứng c&aacute;c tỷ lệ n&agrave;y tại cả 3 bệnh viện l&agrave;: 0%; 11,1%; 6,3%; 16,7% v&agrave; 6418-312 với P&lt;0,05.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Tại Viện 103, 7 bệnh nh&acirc;n được điều trị k&eacute;o d&agrave;i 6 th&aacute;ng kết quả c&oacute; 1 bệnh nh&acirc;n mất HBsAg v&agrave; xuất hiện Anti HBs.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Thuốc kh&ocirc;ng g&acirc;y một t&aacute;c dụng ngo&agrave;i &yacute; muốn n&agrave;o tr&ecirc;n l&acirc;m s&agrave;ng v&agrave; x&eacute;t nghiệm.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">III. Đề t&agrave;i: &ldquo;Nghi&ecirc;n cứu l&acirc;m s&agrave;ng tổn thương gan do&nbsp; tiếp x&uacute;c nghề nghiệp với TNT v&agrave; t&aacute;c dụng bảo vệ gan của C&agrave; gai leo tr&ecirc;n thực nghiệm&rdquo;&nbsp;- Luận &aacute;n Tiến sĩ Dược học 1997 đi đến kết luận: Dịch chiết c&acirc;y c&agrave; gai leo c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ gan chuột dưới ảnh hưởng độc của TNT với c&aacute;c khả năng: hạn chế tăng trọng lượng gan do nhiễm độc; ngăn chặn tho&aacute;i ho&aacute; mỡ v&agrave; hiện tượng chảy m&aacute;u vi thể trong nhu m&ocirc; gan; l&agrave;m giảm sự huỷ hoại tế b&agrave;o v&agrave; tan r&atilde; nhu m&ocirc; gan, do đ&oacute; bảo tồn được cấu tr&uacute;c nan hoa của tiểu thuỳ gan.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">IV. Đề t&agrave;i: &ldquo;Nghi&ecirc;n cứu c&acirc;y C&agrave; gai leo l&agrave;m thuốc chống vi&ecirc;m gan v&agrave; ức chế xơ gan&rdquo;&nbsp;- Luận &aacute;n Tiến sĩ dược học 2002 đ&atilde; thử t&aacute;c dụng của dạng chiết to&agrave;n phần v&agrave; glycoalcaloid C&agrave; gai leo tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh chống vi&ecirc;m mạn, tr&ecirc;n colagenase, m&ocirc; h&igrave;nh xơ gan thực nghiệm, t&aacute;c dụng chống oxy ho&aacute;. Kết quả cho thấy:</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Dạng chiết to&agrave;n phần v&agrave; glycoalcaloid c&agrave; gai leo l&agrave;m giảm trọng lượng u tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh u hạt thực nghiệm theo thứ tự 42,2% v&agrave; 35,2%.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Cả hai chế phẩm tr&ecirc;n đều c&oacute; t&aacute;c dụng tr&ecirc;n men colagenase. Dạng chiết to&agrave;n phần l&agrave;m giảm h&agrave;m lượng colagen gan tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh g&acirc;y xơ gan l&agrave; 27,0% c&ograve;n dạng glycoalcaloid l&agrave; 27,6%.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Hoạt chất chống oxy ho&aacute; (HTCO) in vivo l&agrave; 47,5% .</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Kết quả tr&ecirc;n đ&atilde; chứng minh glycoalcaloid l&agrave; hoạt chất ch&iacute;nh c&oacute; t&aacute;c dụng ức chế sự ph&aacute;t triển xơ gan, chống vi&ecirc;m, bảo vệ gan trong cao to&agrave;n phần của c&agrave; gai leo.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t hiện những t&aacute;c dụng dược l&yacute; mới của c&agrave; gai leo như t&aacute;c dụng tr&ecirc;n hệ miễn dịch, tr&ecirc;n tế b&agrave;o ung thư, cũng như thử t&aacute;c dụng tr&ecirc;n gen g&acirc;y ung thư của virus v&agrave; gen ức chế ung thư p53 v&agrave; Rb.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">-Đ&atilde; x&aacute;c định độc t&iacute;nh cấp v&agrave; độc t&iacute;nh b&aacute;n trường diễn, độc t&iacute;nh trường diến của c&agrave; gai leo.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Những kết quả nghi&ecirc;n cứu tr&ecirc;n đ&atilde; đ&atilde; chứng minh cho việc sử dụng C&agrave; gai leo để giải độc gan v&agrave; chống vi&ecirc;m mạnh của người d&acirc;n, điều n&agrave;y cũng cho thấy c&acirc;y thuốc nam của ch&uacute;ng ta c&oacute; t&aacute;c dụng mạnh v&agrave; sẽ g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o sự nghiệp chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ sức khỏe của người d&acirc;n nếu được quan t&acirc;m đ&uacute;ng mức.</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">&nbsp;</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><strong>mọi người ở tỉnh kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện đến trực tiếp mua h&agrave;ng th&igrave; gia đ&igrave;nh t&ocirc;i sẻ gửi h&agrave;ng qua bưu điện , kh&aacute;ch h&agrave;ng cứ cho địa chỉ v&agrave; số đi&ecirc;n thoại gia đ&igrave;nh t&ocirc;i gửi h&agrave;ng miển ph&iacute; qua bưu điện, kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận được h&agrave;ng đảm bảo chất lượng th&igrave; mới giao tiền cho nh&acirc;n vi&ecirc;n bưu điện , rất thuận tiện m&agrave; kh&ocirc;ng sợ mất h&agrave;ng hay l&ugrave;a đảo, chất lượng k&eacute;m,&nbsp; đ&oacute; l&agrave; dịch vụ thu tiền hộ của bưu điện rất thuận tiện cho người mua h&agrave;ng ,hảy mua h&agrave;ng của gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i để được bảo đảm chất lượng, an to&agrave;n</strong></p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><span style="color: #ff0000">&nbsp;<strong>-&nbsp; địa chỉ li&ecirc;n hệ 65/25 đường số 5, khu phố 2, phường linh xu&acirc;n, quận thủ đức, TP. HCM .sdt 0985.324.028 ( anh thịnh )<br />&nbsp;-&nbsp; tại Daklak&nbsp; th&ocirc;n điện bi&ecirc;n 2 x&atilde; eakmut, huyện eakar, tỉnh daklak&nbsp; sdt 01.652.188.597 ( anh l&acirc;n )</strong></span></p><p class="p_last" style="margin: 1em 0px; padding: 0px; color: #646464; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><strong><span style="color: #ff0000">-&nbsp; tại h&agrave; nội: Nh&agrave; số 3, Ng&aacute;ch 5, Ngỏ 35, Đường L&ecirc; Đức Thọ, huyện Từ Li&ecirc;m , TP.H&Agrave; NỘI&nbsp;&nbsp; .sdt 01663582585 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #008080"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: thảo dược đức thịnh
   - Địa chỉ: tp.hcm
   - Điện thoại: 0985324028 - Fax:
   - email: erozoon@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...