• cá giống: cá nàng hai, cá lóc, cá sặc rằn,...

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 2/3/13

  1. Kim Khắc Nhà nông nghiệp dư

   <p>CƠ SỞ C&Aacute; GIỐNG THANH SƠN </p><p> THANH SƠN cung cấp c&aacute;c loại c&aacute; giống như:<strong> c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>(th&aacute;c l&aacute;c cườm),<strong>c&aacute; l&oacute;c</strong> ,<strong>c&aacute; sặc rằn</strong>,...ph&acirc;n phối tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p><p> Thanh Sơn &aacute;p dụng kỷ thuật ương con giống theo quy tr&igrave;nh sản xuất c&ocirc;ng nghệ hiện đại, c&oacute; hệ thống hỗ trợ kỷ thuật ương con giống đạt chuẩn.</p><p> Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất</p><p> <strong>C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> (con gọi l&agrave; <strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>) l&agrave; loại c&aacute; đang được phổ biến nu&ocirc;i rộng r&atilde;i ở nhiều nơi ở Việt Nam. C&aacute; n&agrave;ng hai c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao n&ecirc;n nhu cầu c&aacute; giống đ&atilde; trở n&ecirc;n bức thiết. Cơ sở C&aacute; Giống Thanh Sơn đ&atilde; sản xuất th&agrave;nh c&ocirc;ng m&ocirc; h&igrave;nh nh&acirc;n giống loại c&aacute; n&agrave;y nhằm đa dạng h&oacute;a vật nu&ocirc;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p><p> - K&iacute;ch th&iacute;ch c&aacute; n&agrave;ng hai sinh sản </p><p> - Kỹ thuật thụ tinh nh&acirc;n tạo </p><p> -Kỹ thuật ương c&aacute; bột </p><p>Chi tiết tai: http://cagiongthanhson.com</p><p>li&ecirc; hệ : Mr.THANH -0982 990 619 <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ca giong thanh son
   - Địa chỉ: hong ngu - dong thap
   - Điện thoại: 0982990619 - Fax:
   - email: cagiongthanhson@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...