Cải tạo đáy ao

#1
<p>với thành ph&acirc;̀n là PMPS, ở dạng vi&ecirc;n nén, sản ph&acirc;̉m của chúng t&ocirc;i d&ecirc;̃ sử dụng, d&ecirc;̃ dàng ti&ecirc;́p c&acirc;̣n đáy ao, nơi t&acirc;̣p chung ngu&ocirc;̀n b&ecirc;̣nh, thức ăn dư thừa và khí đ&ocirc;̣c.</p><p>khả năng oxy hóa th&ocirc;ng minh, sản ph&acirc;̉m của chúng t&ocirc;i ti&ecirc;u di&ecirc;̣t h&acirc;̀u h&ecirc;́t các vi sinh vật g&acirc;y b&ecirc;̣nh cho thủy sản, tăng lượng oxy, hạn ch&ecirc;́ khí độc,</p><p>đặc bi&ecirc;̣t an toàn cho thủy sản.</p><p>mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣: CTY TNHH TM Sinh Thái, 3526 L&ecirc; Bình, P 4, T&acirc;n Bình, TP. HCM, DT : 0862525544&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TM SINH THÁI
- Địa chỉ: 35/16 Lê Bình, P 4, Q Tân Bình, TP. HCM
- Điện thoại: 0862525544 - Fax:
- email: info.sinhthai@gmail.com
 

#2
[/IMG]
<p>với thành ph&acirc;̀n là PMPS, ở dạng vi&ecirc;n nén, sản ph&acirc;̉m của chúng t&ocirc;i d&ecirc;̃ sử dụng, d&ecirc;̃ dàng ti&ecirc;́p c&acirc;̣n đáy ao, nơi t&acirc;̣p chung ngu&ocirc;̀n b&ecirc;̣nh, thức ăn dư thừa và khí đ&ocirc;̣c.</p><p>khả năng oxy hóa th&ocirc;ng minh, sản ph&acirc;̉m của chúng t&ocirc;i ti&ecirc;u di&ecirc;̣t h&acirc;̀u h&ecirc;́t các vi sinh vật g&acirc;y b&ecirc;̣nh cho thủy sản, tăng lượng oxy, hạn ch&ecirc;́ khí độc,</p><p>đặc bi&ecirc;̣t an toàn cho thủy sản.</p><p>mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣: CTY TNHH TM Sinh Thái, 3526 L&ecirc; Bình, P 4, T&acirc;n Bình, TP. HCM, DT : 0862525544&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TM SINH THÁI
- Địa chỉ: 35/16 Lê Bình, P 4, Q Tân Bình, TP. HCM
- Điện thoại: 0862525544 - Fax:
- email: info.sinhthai@gmail.com
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH