Cầm tìm nhà thu mua nấm Linh chi, bào ngư xám

#1
<p>&nbsp;</p><p>N&ocirc;ng trại H&agrave; Sơn</p><p>Đc :81 đường Ba sa, ấp C&acirc;y Tr&ocirc;m, x&atilde; Phước Hiệp, Củ Chi</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nấm Linh chi đỏ (giống Nhật ), đặc biệt l&agrave; b&agrave;o ngư x&aacute;m ( đậm - ch&acirc;n d&agrave;i, m&agrave;u tối, nhạt - c&aacute;nh d&agrave;y, m&agrave;u s&aacute;ng) với số lượng tr&ecirc;n dưới 100kg/ng&agrave;y .</p><p>Với ti&ecirc;u ch&iacute; sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn VIETGAP , sản phẩm đẹp - an to&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m c&aacute;c nh&agrave; thu mua ổn&nbsp; định, l&acirc;u d&agrave;i&nbsp; trong Nam , ngo&agrave;i Bắc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn sẽ đem lại sự h&agrave;i l&ograve;ng cho qu&iacute; vị.</p><p>Tr&acirc;n trọng. <br /></p><p>Xin li&ecirc;n hệ </p><p>N&ocirc;ng trại H&agrave; Sơn</p><p>Website : namvietnam.com.vn</p><p>Email : hason.farm@yahoo.com <br /></p><p>hotline : 0988.608.680 ( Thủy )</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nông trại Hà Sơn
- Địa chỉ: 81 đường Ba sa, ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, Củ Chi
- Điện thoại: 0988.608.680 - Fax:
- email: hason.farm@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH