• Cần bán 4000 ha cao su

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 31/12/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">Cần b&aacute;n 4000 ha cao su vị tr&iacute; long th&agrave;nh gi&aacute; 220 triệu ,giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; đầy đủ bao giấy ph&eacute;p khai th&aacute;c</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">20-1 ch&iacute;nh thức c&oacute; giấy ph&eacute;p khai th&aacute;c</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Cho vay 50 tỷ - 500 tỷ l&atilde;i suất 1,2 th&aacute;ng hoa hồng 8%&nbsp; </p> <p class="MsoNormal">Điều kiện vay như ng&acirc;n h&agrave;ng th&ocirc;ng thường </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">CẦn b&aacute;n đất quận 2&nbsp; mặt tiền Xa lộ h&agrave; nội 30 m&nbsp;&nbsp; diện t&iacute;ch 7500 m 18 triệu m3</p> <p class="MsoNormal">Bao dự &aacute;n 6 triệu &nbsp;&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">CẦn mua gổ cao su diện t&iacute;ch tr&ecirc;n 50 ha</p> <p class="MsoNormal">Cần mua</p> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial"> <tbody><tr> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 148px; border-width: 1pt; border-color: windowtext"> <p class="MsoNormal">T&ecirc;n h&agrave;ng</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-image: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 148px"> <p class="MsoNormal">Đường k&iacute;nh </p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-image: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 148px"> <p class="MsoNormal">Gi&aacute;(đồng/tấn)</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-image: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 148px"> <p class="MsoNormal">Khối lượng</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 148px"> <p class="MsoNormal">Tr&agrave;m nước</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 148px"> <p class="MsoNormal"><u>&gt; </u>3cm</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 148px"> <p class="MsoNormal">500,000</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 148px"> <p class="MsoNormal">15,000</p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal">Giao h&agrave;ng b&igrave;nh dương</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Sang
   - Địa chỉ: Đồng Nai
   - Điện thoại: 0613876453 - Fax: 01207655185
   - email: hoangtamsang@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...