cần bán bồ câu thịt 80k/cặp số lượng lớn ổn định

#1
<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Trại bồ c&acirc;u tăng long 2</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important">Tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</p><ol style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; -webkit-box-shadow: none !important"><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 14.5667px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</span><span style="font-size: 14.5667px; -webkit-box-shadow: none !important">hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n kết c&aacute;c trại ở b&igrave;nh định n&ecirc;n c&oacute; nguồn cung dồi d&agrave;o gi&aacute; rẻ chim ra r&agrave;ng chất lượng cao trọng lượng từ 350-500g/con.bồ c&acirc;u ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p lai</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 14.5667px; -webkit-box-shadow: none !important">chỉ nhận đơn h&agrave;ng lớn hơn 50 cặp/th&aacute;ng trở l&ecirc;n</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 14.5667px; -webkit-box-shadow: none !important">gi&aacute; từ 80k/cặp đ&atilde; l&agrave;m thịt đ&oacute;ng g&oacute;i sẵn rất tiện lợi</span></li></ol><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin . h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c . &nbsp;vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : &nbsp;li&ecirc;n hệ&nbsp;<em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">nguyễn th&agrave;nh trung: 0978462182 hoặc phạm thị thương</em></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">chim giống 2 : th&aacute;ng tuổi 150 ng&agrave;n/cặp</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">chim đang đẻ giống ph&aacute;p thuần : 400 ng&agrave;n/ cặp bắt cả ổ</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Với 11 m&oacute;n ăn thơm ngon bổ dưỡng v&agrave; một số b&agrave;i thuốc chữa bệnh từ chim bồ c&acirc;u</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm s&oacute;c sức khẻo cho gia đ&igrave;nh bạn.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành trung
- Địa chỉ: Tam quan bắc – hoài nhơn – bình định Link : http://agriviet.com/home/threads/133323-nhan-cung-cap-bo-cau-thit-cho-nha-hang-quan-an-gia-80k-cap-lam-sach-#ixzz2PDdvdfAr
- Điện thoại: 0978462182 - Fax:
- email: haytinanh_2012@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH