CẦN BÁN BỘT CÁ BIỂN

#1
<p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">Đầu ti&ecirc;n, c&ocirc;ng ty TNHH Long Sinh&nbsp;xin gửi lời c&aacute;m ơn ch&acirc;n th&agrave;nh đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; tin tưởng v&agrave; ủng hộ sản phẩm của c&ocirc;ng ty Long sinh trong thời gian qua.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">&nbsp;Với kinh nghiệm nhiều năm trong mảng sản xuất kinh doanh v&agrave; xuất khẩu <strong>bột c&aacute; biển cao cấp - </strong>l&agrave; nguy&ecirc;n liệu phục vụ trong ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i, thủy sản...C&ocirc;ng ty Long Sinh xin tr&acirc;n trọng giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng <strong>sản phẩm bột c&aacute; với tỷ lệ đạm từ 50%- 57%.</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">Phương ch&acirc;m kinh doanh của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; &nbsp;- &quot;Sinh lợi l&acirc;u bền&quot;.&nbsp;Do&nbsp;đo, &nbsp;c&ocirc;ng ty Long Sinh lu&ocirc;n đặt vấn đề uy t&iacute;n, chất lượng l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ&nbsp;được cung cấp sản phẩm bột c&aacute; biển&nbsp;với <strong>chất lượng cao v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c kinh doanh của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">Mọi chi tiết thắc mắc xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify"><strong>Ms. Sương </strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify"><strong>Ph&ograve;ng Marketing, C&ocirc;ng ty TNHH Long Sinh</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify"><strong>ĐC: 37 Ho&agrave;ng Văn Thụ - Nha Trang - Kh&aacute;nh H&ograve;a.</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify"><strong>Di Động: 0917 518 049. or 01682 040 358. </strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify"><strong>ĐT cố định: 0583 743 888</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify"><strong>email: </strong><a href="mailto:thusuong.daklak@gmail.com"><strong>thusuong.daklak@gmail.com</strong></a></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
- Địa chỉ: NHA TRANG - KHÁNH HÒA
- Điện thoại: 0917 518 049 - Fax: 01682 040 358
- email: thusuong.daklak@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH