• CẦN BÁN CẶP BỒ CÂU GÀ MÀU ĐỎ NẶNG 1.9Kg

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 8/1/13

  1. darem Nhà nông nghiệp dư

   <address><font size="4" color="#0000ff">hiện do m&igrave;nh bận đi c&ocirc;ng t&aacute;c ở xa kh&ocirc;ng c&oacute; thời giang chăm s&oacute;c </font></address><address><font size="4" color="#0000ff">n&ecirc;n m&igrave;nh định nhường lại cặp bồ c&acirc;u g&agrave; m&agrave;u đỏ tươi kh&ocirc;ng bị lem</font></address><address><font size="4" color="#0000ff">,hiện sức khoẻ đang rất tốt chim đẻ b&igrave;nh thường, mới h&ocirc;m qua m&igrave;nh</font></address><address><font size="4" color="#0000ff">c&acirc;n n&oacute; l&agrave; 1.9kg bằng c&acirc;n 5kg m&igrave;nh mua ngo&agrave;i si&ecirc;u thị nha b&agrave; kon c&oacute; giấy chứng nhận đ&agrave;ng ho&agrave;n! <br /></font></address><address><font size="4" color="#0000ff">vi m&igrave;nh cũng đam m&ecirc; nu&ocirc;i bồ c&acirc;u n&ecirc;n m&igrave;nh mới nhờ người bạn mua d&ugrave;m n&ecirc;n cũng kh&aacute; chuẩn!</font></address><address><font size="4" color="#0000ff">v&igrave; vậy anh em khỏi lo chuyện .................</font></address><address><font size="4" color="#0000ff">v&igrave; m&igrave;nh chỉ c&oacute; duy nhất một cặp v&agrave; chỉ muốn nhường lại cho anh chị em n&agrave;o c&oacute; thiện ch&iacute; v&agrave; c&oacute; l&ograve;ng đam m&ecirc; chơi bồ c&acirc;u g&agrave; nh&acirc;t! để sau n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; dịp giao lưu qua lại! </font></address><address><font size="4" color="#0000ff">n&ecirc;n m&igrave;nh xin ph&eacute;p miễn tiếp l&aacute;i!</font></address><address><font size="4" color="#0000ff">nếu ạnh chi em n&agrave;o thật sự th&iacute;ch xin li&ecirc;n hệ: 01283822237 <br /></font></address><address><font size="4" color="#0000ff">&nbsp;</font></address><address><font size="4" color="#0000ff">&nbsp;</font></address><address><font size="4" color="#0000ff">&nbsp;</font></address>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: huy
   - Địa chỉ: cái bè - tiềng giang
   - Điện thoại: 01283822237 - Fax: 01283822237
   - email: daremvippro@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...