Cần bán cây phượng to

#1
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small">T&ecirc;n sản phầm: <strong>C&acirc;y phượng vĩ</strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small">Xuất xứ: <strong>Hưng y&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small">Thế c&acirc;y: <strong>Tự nhi&ecirc;n&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small">Tuổi c&acirc;y:&nbsp;<strong>15 tuổi</strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small">Gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;<strong> 2.700.000 vnđ/c&acirc;y</strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small">Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m: Hi&ecirc;̣n chúng t&ocirc;i đang bán với s&ocirc;́ lượng r&acirc;́t nhi&ecirc;̀u, hơn 2000 c&acirc;y được khai thác<br /></span></p> <p><strong>Chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣:</strong></p> <p>C&ocirc;ng ty TNHH sản xu&acirc;́t thương mại và XNK Hoàng Linh</p> <p>Đ/C: - Nhà vườn Văn giang, Hưng Y&ecirc;n</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - VP: P107 nhà A8 Vĩnh H&ocirc;̀, Đ&ocirc;́ng Đa, Hà N&ocirc;̣i</p> <p>Tel: 0985.911748 hoặc 0942.721979</p> <p>Email: bonsaidep@yahoo.com.vn</p> <p>Website:<a title="bonsai, cay canh, cay cong trinh" target="_blank" href="http://bonsaidep.com.vn"> http://bonsaidep.com.vn</a> </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và XNK Hoàng Linh
- Địa chỉ: Phụng công, Văn giang, Hưng yên
- Điện thoại: 03216525358 - Fax: 0942721979
- email: bonsaidep@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH