• cần bán dứa miếng đóng lon 30 oz

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 29/6/12

  1. Hagimex Guest

   <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n Dứa Miếng (cayenne) đ&oacute;ng nước đường nhẹ, lon 30 Oz với số lượng 2,700 th&ugrave;ng carton. Xin k&iacute;nh mời c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ theo địa sau để c&oacute; th&ocirc;ng tin chi tiết v&agrave; gi&aacute; ưu đ&atilde;i nhất:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Nguyễn Th&ugrave;y Linh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: blue">C&ocirc;ng Ty Hagimex</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Văn ph&ograve;ng: Ph&ograve;ng 311, Nh&agrave; B, 352 Giải Ph&oacute;ng, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Tel: 04-36649972 - M&aacute;y lẻ: 113&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;Fax:&nbsp;04-36649975</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Mobile: 0904.274.991<br /> Email&nbsp;&nbsp; :&nbsp;<a title="blocked::mailto:agri@agrovietnam.com" href="mailto:agri@agrovietnam.com"><span style="color: blue">agri@agrovietnam.com</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: blue"> </span><span style="font-size: 14pt; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hagimex
   - Địa chỉ: Phòng 311, nhà B, số 352 đường Giải Phóng, Hà Nội
   - Điện thoại: 043.6649972 - Fax:
   - email: agri@agrovietnam.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...