Cần Bán Gấp 1 Cặp Gà Tân Châu

#1
<p><font color="#ff3333">Cần B&aacute;n 1 Cặp T&acirc;n Ch&acirc;u </font></p><p>Trống Mồng Tr&iacute;ch Mặt R&acirc;u <font color="#0000ff">Đặt Biệt <font color="#000000">mặt v&agrave; R&acirc;u M&agrave;u Trắng , C&aacute;nh Xệ Đất , M&agrave;u Điều , Cựa Mới Nh&uacute; Hột Bắp , g&agrave; tơ 7 th&aacute;ng đang thay l&ocirc;ng</font></font><img border="0" title="Sealed" alt="Sealed" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" /></p><p>M&aacute;i Mồng Tr&iacute;ch R&acirc;u &iacute;t , M&agrave;u Kh&eacute;t Chuối , Ch&acirc;n Cực L&ugrave;n , Đẻ Được 2 Lứa , C&aacute;nh Xệ đất <img border="0" title="Yell" alt="Yell" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif" /></p><p>&nbsp;<font color="#006600">LH : 01267206112&nbsp; M&igrave;nh ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh , Q.G&ograve; Vấp , P.14<br /></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Huy Cường
- Địa chỉ: 68/3a Tp.Hồ Chí Minh , Q.Gò Vấp , P.14
- Điện thoại: 01267206112 - Fax: 01267206112
- email: cauut_bi@yahoo.com
 

#2
Gà Trống

rống Mồng Trích Mặt Râu Đặt Biệt mặt và Râu Màu Trắng , Cánh Xệ Đất , Màu Điều , Cựa Mới Nhú Hột Bắp , gà tơ 7 tháng đang thay lông

--------

Trống Mồng Trích Mặt Râu Đặt Biệt mặt và Râu Màu Trắng , Cánh Xệ Đất , Màu Điều , Cựa Mới Nhú Hột Bắp , gà tơ 7 tháng đang thay lông
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH