cần bán gấp 1ha huê trưởng thành

#1
<p>hiện gia đ&igrave;nh t&ocirc;i cần b&aacute;n gấp 1ha c&acirc;y gỗ hu&ecirc; vườn đường k&iacute;nh 20-22 v&igrave; điều kiện kinh tế n&ecirc;n cần b&aacute;n gấp với điều ki&ecirc;n l&agrave; nằm gần vườn qu&ocirc;c gia Phong Nha kẻ B&agrave;ng v&agrave; t&ocirc;i xin đảm bảo 100% giấy tờ hợp tệ nơi t&ocirc;i đang sinh sống va được cơ quan truyền h&igrave;nh x&aacute;c nhận 100% l&agrave; hu&ecirc;( gỗ sưa) vậy ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo sdt sau 0977481308 gặp anh Ho&agrave;ng xin cảm ơn mọi người đả quan t&acirc;m&nbsp;</p><p>t&ocirc;i xin được tr&iacute;ch lại b&agrave;i b&aacute;o tr&ecirc;n truyền th&ocirc;ng như sau:&nbsp;<strong style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: center">Vườn hu&ecirc; nh&acirc;n tạo</strong></p><p style="line-height: 19px; margin: 0px 0px 12px; color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #e3edf7">C&aacute;ch Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ B&agrave;ng chừng 15 c&acirc;y số, c&oacute; một &ldquo;đại bản doanh&rdquo; hu&ecirc; ở x&atilde; Cự Nẫm, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng B&igrave;nh. Chủ nh&acirc;n l&agrave; gia đ&igrave;nh 5 anh em ruột con của &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn L&yacute; (l&atilde;o n&ocirc;ng nổi danh v&igrave; đ&atilde; ươm giống th&agrave;nh c&ocirc;ng c&acirc;y huỵnh, &ocirc;ng đ&atilde; mất - PV).</p><p style="line-height: 19px; margin: 0px 0px 12px; color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #e3edf7">Ch&uacute;ng t&ocirc;i gh&eacute; v&agrave;o qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; mới mở của gia đ&igrave;nh anh Ng&ocirc; Xu&acirc;n Ho&agrave;ng, con trai thứ 2 của &ocirc;ng L&yacute;. Qu&aacute;n được tạo bằng 100 c&acirc;y hu&ecirc; 4 năm tuổi đều h&agrave;ng răm rắp, gia chủ chỉ dựng th&ecirc;m v&agrave;i ba c&aacute;i ch&ograve;i cho c&oacute; lệ chứ thực ra t&aacute;n hu&ecirc; d&agrave;y đặc đ&atilde; như một m&aacute;i nh&agrave; xanh. Cảm nhận đầu ti&ecirc;n khi bước v&ocirc; qu&aacute;n l&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, m&aacute;t rượi, đối chọi với c&aacute;i nắng n&oacute;ng như đổ lửa ngo&agrave;i kia; sự dễ chịu r&otilde; r&agrave;ng hơn khi ngồi dưới t&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y kh&aacute;c. Tổng số hu&ecirc; trong vườn của Anh l&agrave; gần 400 c&acirc;y. Vợ chồng Anh đon đả: &ldquo;M&aacute;t kh&ocirc;ng? Mấy năm trước thương l&aacute;i Trung Quốc đến hỏi mua to&agrave;n bộ với gi&aacute; 9 triệu đồng 1 c&acirc;y, họ sẽ bứng cả gốc về trồng nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng b&aacute;n&rdquo;.</p><table align="center" style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #e3edf7; height: 410px" width="453" border="0"><tbody><tr><td><p style="line-height: 19px; margin: 0px 0px 12px; text-align: center">&nbsp;<img alt="Vườn hu&ecirc; nh&acirc;n tạo" src="http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20125/MinhNguyet/thang5/NgoTheAnh2.jpg" border="0" /><br /><span style="color: #7f7f7f">Anh Ng&ocirc; xu&acirc;n Ho&agrave;ng trước qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; trong vườn hu&ecirc; - Ảnh: T.Q.N</span></p></td></tr></tbody></table><p style="line-height: 19px; margin: 0px 0px 12px; color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #e3edf7">9 năm về trước, sau khi đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng với huỵnh, đại gia đ&igrave;nh Anh bắt đầu nghĩ c&aacute;ch ươm giống hu&ecirc;. Kho&aacute;c g&ugrave;i gạo cơm, &aacute;o quần l&ecirc;n vai, Anh lặn lội sang rừng L&agrave;o t&igrave;m hạt hu&ecirc; đưa về ươm được 3 c&acirc;y giống. 4 năm sau, 3 c&acirc;y giống bắt đầu kết hạt, từ đ&oacute; cho ươm đại tr&agrave;. Kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng ươm th&agrave;nh c&ocirc;ng, Anh bảo c&oacute; khi v&agrave;i c&acirc;n hạt m&agrave; chỉ được v&agrave;i c&acirc;y giống. Quan trọng l&agrave; phải lấy hạt đ&uacute;ng thời điểm ch&iacute;n, ch&uacute; &yacute; phơi đủ độ v&agrave;ng v&agrave; kỹ thuật ng&acirc;m ủ.</p><p style="line-height: 19px; margin: 0px 0px 12px; color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #e3edf7">Tiếng l&agrave;nh đồn xa, d&acirc;n khắp v&ugrave;ng đổ đến mua hu&ecirc; giống của đại gia đ&igrave;nh Anh về trồng, ngo&agrave;i người c&aacute;c huyện thị trong tỉnh th&igrave; người c&aacute;c tỉnh ở T&acirc;y nguy&ecirc;n đến mua nhiều nhất; thời điểm đầu gi&aacute; đến 60.000 đồng/c&acirc;y, giờ phổ biến n&ecirc;n chỉ c&ograve;n 10.000 đồng. B&acirc;y giờ, Anh b&aacute;n cả hạt giống rồi b&agrave;y c&aacute;ch ươm cho người mua. Mới đ&acirc;y Anh b&aacute;n được 1 tạ hạt với gi&aacute; 3 triệu/kg.</p><p style="line-height: 19px; margin: 0px 0px 12px; color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #e3edf7">Anh cho biết c&oacute; 3 loại, hu&ecirc; d&acirc;y v&agrave; hu&ecirc; v&agrave;ng mọc nhiều ở miền Bắc, c&oacute; gi&aacute; trị thấp hơn hu&ecirc; lội (hu&ecirc; đỏ) ở v&ugrave;ng nam L&agrave;o v&agrave; đ&ocirc;ng d&atilde;y Trường Sơn. Hu&ecirc; c&oacute; thể th&iacute;ch nghi với nhiều loại đất, c&oacute; chỗ mọc trong l&egrave;n đ&aacute;, l&acirc;m tặc phải nổ m&igrave;n ph&aacute; đ&aacute; lấy rễ, c&oacute; khi lại mọc ở v&ugrave;ng s&igrave;nh lầy.</p><p style="line-height: 19px; margin: 0px 0px 12px; color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #e3edf7">Một điều kh&aacute; th&uacute; vị nữa, theo Anh, nu hu&ecirc; (cục u sừng sẹo lồi ra tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y - NV) c&oacute; gi&aacute; trị thương mại gấp đ&ocirc;i gỗ hu&ecirc; tốt nhất, 1 kg c&oacute; thể l&ecirc;n đến 80 triệu đồng. Anh bảo nhiều người mua gỗ hu&ecirc; đốt l&ecirc;n ngửi kh&oacute;i để chữa bệnh vi&ecirc;m xoang nhưng nhựa hu&ecirc; mới l&agrave; tốt nhất. Bản th&acirc;n Anh thường xuy&ecirc;n ngửi kh&oacute;i nhựa hu&ecirc;, mỗi lần ngửi cảm gi&aacute;c nhẹ nh&otilde;m v&agrave; đỡ đau hẳn. Anh chỉ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i xem một số c&acirc;y đ&atilde; chảy ra d&ograve;ng nhựa m&agrave;u n&acirc;u, những c&acirc;y n&agrave;y bắt đầu h&igrave;nh th&agrave;nh d&ograve;ng. Quệt một &iacute;t nhựa l&ecirc;n tấm vỏ lon rồi đốt v&agrave;o mặt dưới lớp vỏ, một d&ograve;ng kh&oacute;i bốc l&ecirc;n, đưa gần mũi ngửi quả thực c&oacute; m&ugrave;i thơm dễ chịu...</p><p style="line-height: 19px; margin: 0px 0px 12px; color: #000080; font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: #e3edf7">Anh lo lắng: &ldquo;B&acirc;y giờ th&igrave; chưa nhưng với gi&aacute; trị thương mại lớn như vậy, sau n&agrave;y c&oacute; thể bị trộm hoặc trấn cướp c&acirc;y. L&uacute;c ấy m&igrave;nh c&oacute; thể b&agrave;n giao cho nh&agrave; nước quản l&yacute; chẳng hạn&rdquo;.&nbsp;<span style="font-size: 12px; line-height: 18px">Ai đời gỗ lại đi b&aacute;n bằng c&acirc;n! Hiện mỗi c&acirc;n gi&aacute; từ 3 đến 40 triệu t&ugrave;y theo loại hu&ecirc; g&igrave; v&agrave; l&agrave; gốc, rễ, c&agrave;nh hay gỗ hộp. Với gỗ loại hộp d&agrave;i 2,09 m, rộng 43 cm, d&agrave;y 12 cm như l&ocirc; bị lực lượng kiểm l&acirc;m thu giữ đ&ecirc;m 7.5 mới đ&acirc;y tại khu vực x&oacute;m Mới, th&ocirc;n B&agrave;u Sen, x&atilde; Ph&uacute;c Trạch (H.Bố Trạch) th&igrave; gi&aacute; c&oacute; thể l&ecirc;n đến 40 triệu đồng/kg. V&agrave; hu&ecirc; trở th&agrave;nh ngọn nguồn của bao o&aacute;i oăm, bao c&acirc;u chuyện bi đ&aacute;t. Mất ăn mất ngủ v&igrave; hu&ecirc;, đ&acirc;m ch&eacute;m, nhập viện v&igrave; hu&ecirc;, bị ph&ecirc; b&igrave;nh v&igrave; hu&ecirc;; hu&ecirc; khiến cho nội bộ lục đục, gia đ&igrave;nh ly t&aacute;n&hellip; cũng kh&ocirc;ng &iacute;t người gi&agrave;u l&ecirc;n nhờ hu&ecirc;.</span></p><br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Xuân Hoàng
- Địa chỉ: Cự Nẫm Bố Trạch Quảng Bình
- Điện thoại: 0977481308 - Fax:
- email: tatcaviaivay_145@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH