Cần bán hạt giống cây kè bạc-hạt to, thuần chủng,giá chỉ 3000đ/hạt!

#1
<p><span style="font-weight: bold">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n phấn phối hạt giống v&agrave; c&acirc;y con C&acirc;y K&egrave; bạc chất lượng cao, gi&aacute; cả cạnh tranh.<br /><br />Hiện tại , vườn nh&agrave; c&oacute; 8 c&acirc;y K&egrave; Bạc được 10 năm tuổi, chất lượng tr&aacute;i rất tốt, k&iacute;ch thước 4-6 cm đều nhau, v&ograve;ng bụng khoảng 10-12cm, tr&aacute;i ch&iacute;n tự nhi&ecirc;n, gi&agrave; rụng mới nhặt v&agrave;o nh&agrave; n&ecirc;n tỷ lệ nảy mầm &gt;90%( ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn c&aacute;ch ươm c&acirc;y v&agrave; tặng k&egrave;m thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch ươm mầm khi mua)<br /><br /></span><span style="font-weight: bold">Ngo&agrave;i khả năng trồng l&agrave;m c&acirc;y cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu Thương mại, Biệt thự, Nh&agrave; ở, c&acirc;y&nbsp; K&egrave; Bạc c&oacute; thể trồng chậu l&agrave;m c&acirc;y cảnh trong nh&agrave; rất đẹp lại tốt cho Phong thuỷ nh&agrave; ở</span>, <span style="font-weight: bold">mang nhiều may mắn đến cho gia chủ.</span><br /><span style="font-weight: bold"><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận ph&acirc;n phối ở nhiều tỉnh l&acirc;n cận : Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Tr&agrave; Vinh, Đồng Th&aacute;p, Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, Vũng T&agrave;u.... v&agrave; đ&oacute;ng h&agrave;ng gửi c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</span></p><p><span style="font-weight: bold"><br />Xin li&ecirc;n hệ anh An ĐT : 0918.279.118</span> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thành Ân
- Địa chỉ: 141 Hàm Nghi, Q1,HCM
- Điện thoại: 0918279118 - Fax:
- email: lethanhan1001@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH