CẦN BÁN HẠT GIỐNG CÂY KÈ BÓNG (KÈ QUẠT),THUẦN CHỦNG, GIÁ CHỈ 2000Đ/HẠT

#1
<p><span style="font-weight: bold">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n phấn phối hạt giống v&agrave; c&acirc;y con C&acirc;y K&egrave;&nbsp; B&oacute;ng (K&egrave; quạt) chất lượng cao, gi&aacute; cả cạnh tranh.<br />Hiện tại, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 4 c&acirc;y k&egrave; khoảng 8 năm tuổi đang cho tr&aacute;i , loại K&egrave; b&oacute;ng n&agrave;y rất hiếm ở Việt Nam, sức sống mạnh, khả năng nảy mầm rất cao, sinh trưởng rất tốt.<br /><br /></span><br /><span style="font-weight: bold"><font size="2">Ngo&agrave;i khả năng trồng l&agrave;m c&acirc;y cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh<br /> khu Thương mại cao cấp nh<font size="2">ư <em><strong>N<font size="2">ew <font size="2">W<font size="2">or<font size="2">ld</font></font></font></font></strong></em></font><em><strong>, <font size="2">P</font>aragon, Ph</strong></em><font size="2"><em><strong>&uacute; M</strong></em><font size="2"><em><strong>ỹ</strong></em><font size="2"><em><strong> H</strong></em><font size="2"><em><strong>ưng</strong></em>. C<font size="2">&aacute;c </font></font></font></font></font>Biệt thự, Nh&agrave; ở,&nbsp; K&egrave; b&oacute;ng c&oacute; thể trồng chậu l&agrave;mc&acirc;y cảnh trong nh&agrave; rất đẹp lại tốt cho Phong thuỷ nh&agrave; ở.<br /><br /></font></span><span style="font-weight: bold">Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận ph&acirc;n phối ở nhiều tỉnh l&acirc;n cận : Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Tr&agrave; Vinh, Đồng Th&aacute;p, <br />Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, Vũng T&agrave;u.... v&agrave; đ&oacute;ng h&agrave;ng gửi c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</span></p><p><font size="2"><span style="font-weight: bold">Xin li&ecirc;n hệ anh An ĐT : 0918.279.118</span> </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thành Ân
- Địa chỉ: 141 Hàm Nghi, Q1,HCM
- Điện thoại: 0918279118 - Fax:
- email: lethanhan118@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH