• Cần bán máy cắt thái nông sản

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 10/8/12

  1. Nhanhoa89 Guest

   <p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">C&Ocirc;NG TY CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP M&Aacute;Y CẮT TH&Aacute;I N&Ocirc;NG SẢN D&Ugrave;NG TRONG THỰC PHẨM,N&Ocirc;NG NGHIỆP...</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="text-decoration: underline"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">H&igrave;nh ảnh sản phẩm:<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">( Hoặc qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể Click v&agrave;o lind b&ecirc;n dưới để xem chi tiết hơn sản phẩm)</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">Click v&agrave;o đ&acirc;y:</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://dongduongvina.com.vn/may-cat-thai-nong-san/view-all-products.html">http://dongduongvina.com.vn/may-cat-thai-nong-san/view-all-products.html</a></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FTD_800_M__y_C____4ec227c9234f9_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FM__y_C___t_Th__i_4eb9d29045d94_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FCP_150_4e5b42f77e4f6_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp;&nbsp;</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FTW_805_4e72c74092573_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FTW_812_4e72c765c7ed5_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><img style="color: #0000ff; font-size: large; line-height: 27px; border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FM__y_C___t_Th__i_4e5c45f49d71c_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="text-decoration: underline"><em><br /></em></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><em>Đặc điểm kỹ thuật :<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></em></span></span></span></strong></p><ul style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><li><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">L&agrave; loại m&aacute;y cắt th&aacute;i tự động, th&ocirc;ng minh, điều khiển bằng n&uacute;t nhấn.</span></span></li><li><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">Ti&ecirc;u chuẩn IP65 c&oacute; thể lau ch&ugrave;i v&agrave; rửa m&aacute;y sau khi xong việc</span></span></li><li><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">L&agrave;m việc li&ecirc;n tục, dễ lau ch&ugrave;i v&agrave; vệ sinh, ph&ugrave; hợp với HACCP</span></span></li><li><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">Khung sườn m&aacute;y được l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gĩ.</span></span></li><li><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">M&aacute;y cắt hạt lựu. k&iacute;ch thước sản phẩm điều chỉnh theo khoảng c&aacute;ch dao cắt.</span></span></li><li><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span></li></ul><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: start" width="537"><tbody><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><strong><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">MODEL&nbsp;<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></span></span></strong></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><strong><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">TD-800</span></span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">Điện thế sử dụng</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">3pha, 380V, 1HP, 50Hz.<br /><br /><br /></span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">C&ocirc;ng suất</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">200 - 1000Kg/h</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">K&iacute;ch thước th&aacute;i sản phẩm</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">3-20mm</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">K&iacute;ch thước m&aacute;y</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">600x 500 x9000mm</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">Trọng lượng<br /><br /><br /></span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">85 Kg.<br /><br /><br /></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="text-decoration: underline"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ :</span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">C&ocirc;ng Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Đ&ocirc;ng Dương Vina</span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">&nbsp;Địa chỉ: 71 HT 13, P Hiệp Th&agrave;nh, Q12, Tp.HCM</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;NGƯỜI LI&Ecirc;N HỆ : A.HO&Agrave;&nbsp;</span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/82.gif" border="0" />0983.530.059 &nbsp;&nbsp;<span style="line-height: 12px">ĐT: 08 66748417</span></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">&nbsp;EMAIL : Nhanhoa@dongduongvina.com.vn</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">&nbsp;<strong>website : &nbsp; &nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://dongduongvina.com.vn/">http://dongduongvina.com.vn</a></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="color: #ff0000">&nbsp;<em>LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN,B&Aacute;O GI&Aacute; V&Agrave; GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI.</em></span></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><em><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="color: #ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH</span></span></span></span></em></p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trọng Nhân Hòa
   - Địa chỉ: 71 HT 13, P Hiệp Thành, Q12, Tp.HCM
   - Điện thoại: 0983530059 - Fax: 08 62567619
   - email: Nhanhoa@dongduongvina.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...