Cần bán máy hàn miệng túi liên tục dùng trong bao bì,thực phẩm

  • Thread starter Nhanhoa89
  • Ngày gửi
N

Nhanhoa89

Guest
#1
<p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><strong>C&Ocirc;NG TY CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP M&Aacute;Y H&Agrave;N MIỆNG T&Uacute;I LI&Ecirc;N TỤC D&Ugrave;NG TRONG BAO B&Igrave;,THỰC PHẨM...<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></strong></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FDBF_900LD_4e4a25da12140_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FXF___1000_4e3f621a18bdb_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FCBH_1100H_4e4a267c0274e_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FBDF_1300_4e4a0f44ea1e1_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">H&igrave;nh ảnh sản phẩm:<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">( Hoặc qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể Click v&agrave;o lind b&ecirc;n dưới để xem chi tiết hơn sản phẩm)</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Click v&agrave;o đ&acirc;y:</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://dongduongvina.com.vn/may-han-mieng-tui-lien-tuc/view-all-products.html"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000">http://dongduongvina.com.vn/may-han-mieng-tui-lien-tuc/view-all-products.html</span></span></span></a></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><img alt="XF - 1000" style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FXF___1000_4e3f621a18bdb_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">1.&nbsp;<span style="text-decoration: underline"><em>M&aacute;y h&agrave;n t&uacute;i nilon đa chức năng</em></span><img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">M&aacute;y d&ugrave;ng để đ&oacute;ng g&oacute;i sản phẩm trong c&aacute;c lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, ho&aacute; chất như bột giặt, c&aacute;m c&ograve;, đ&oacute;ng ph&acirc;n b&oacute;n..v.v.. những sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước t&uacute;i v&agrave; khối lượng lớn hoặc hổn t&uacute;i dịch thể c&oacute; k&iacute;ch thước lớn.</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">2.<span style="text-decoration: underline"><em>&nbsp;Đặc điểm</em></span><img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></span></span></strong></p><ul style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><li><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Tốc độ d&aacute;n t&uacute;i nhanh ch&iacute;nh x&aacute;c, l&agrave;m việc rất ổn định v&agrave; li&ecirc;n tục trong thời gian d&agrave;i, điều chỉnh nhiệt độ d&aacute;n date bằng mạch điện tử.</span></span></li></ul><ul style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><li><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">To&agrave;n bộ khung sườn được l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gĩ</span></span></li></ul><ul style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><li><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">M&aacute;y h&agrave;n t&uacute;i li&ecirc;n tục với tốc độ nhanh, an to&agrave;n v&agrave; ổn định</span></span></li></ul><ul style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><li><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">C&oacute; thể điều chỉnh chiều cao l&ecirc;n xuống ph&ugrave; hợp với m&ocirc;i trường l&agrave;m việc<br /><br /></span></span></li></ul><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: start" width="555"><tbody><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">MODEL</span></span></strong></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">XF-1000LD</span></span></strong></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">XF-1000</span></span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Điện thế&nbsp;sửdụng</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">110,220 &ndash; 240V</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">110,220 &ndash; 240V</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Điện năng ti&ecirc;u thụ</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">600W</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">600W</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Vận tốc băng tải</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">0- 10m/ph&uacute;t</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">0- 13m/ph&uacute;t</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Chiều rộng thanh h&agrave;n</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">6- 15mm</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">6- 15mm</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Độ&nbsp;d&agrave;y m&agrave;ng</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">0.20 &ndash; 0.80mm</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">0.20 &ndash; 0.80mm</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Nhiệt độ</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">0- 300oC</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">0- 300oC</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">In date</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">2 d&ograve;ng 30 k&yacute; tự</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">2 d&ograve;ng 30 k&yacute; tự</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Trọng lượng qua m&aacute;y</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">5kg</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">5kg</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">K&iacute;ch thước m&aacute;y</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">920x520x820mm</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">920x380x280mm</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Trọng lượng m&aacute;y</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">40kg</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">40kg</span></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Khung sườn</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ</span></span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma"><p style="margin: 16px 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ</span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">C&ocirc;ng Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Đ&ocirc;ng Dương Vina</span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;Địa chỉ: 71 HT 13, P Hiệp Th&agrave;nh, Q12, Tp.HCM</strong></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;<span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000">NGƯỜI LI&Ecirc;N HỆ : A.HO&Agrave;</span></span></strong></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><strong><img style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/82.gif" border="0" />&nbsp;<span style="color: #ff0000">&nbsp;0983.530.059 &nbsp;<span style="line-height: 12px">ĐT: 08 66748417</span></span></strong></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;EMAIL : Nhanhoa@dongduongvina.com.vn</strong></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;website : &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://dongduongvina.com.vn/">http://dongduongvina.com.vn</a></strong></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;<em>LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN,B&Aacute;O GI&Aacute; V&Agrave; GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI.</em></strong></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><em><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH</strong></span></span></em></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trọng Nhân Hòa
- Địa chỉ: 71 HT 13, P Hiệp Thành, Q12, Tp.HCM
- Điện thoại: 0983530059 - Fax: 08 62567619
- email: Nhanhoa@dongduongvina.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH