cần bán một số nhím giống sinh sản

#1
<p>Do điều kiện gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng nu&ocirc;i được nưa n&ecirc;n cần thanh l&yacute; số nh&iacute;m giống của nh&agrave; đang nu&ocirc;i</p><p>cần thanh l&yacute; 10 con nh&iacute;m giống gồm : 3 đ&ocirc;i nh&iacute;m bố mẹ đ&atilde; sinh sản tốt ( đ&atilde; đẻ 2 lứa đều 2 con c&aacute;i cả ) v&agrave; hiện giờ đang chửa</p><p>gi&aacute; 3 đ&ocirc;i nh&iacute;m bố mẹ n&agrave;y la 5,5tr/ đ&ocirc;i</p><p>một nh&iacute;m mẹ mới đẻ được 2 tuần đang nu&ocirc;i con gi&aacute; cả mẹ lần con la 3,3tr</p><p>v&agrave; một đ&ocirc;i nh&iacute;m c&aacute;i b&eacute; đ&atilde; t&aacute;ch mẹ v&agrave; giờ đ&atilde; được 3 c&acirc;n gi&aacute; 2,5tr/ đ&ocirc;i</p><p>hoặc b&aacute;n tất cả số nh&iacute;m tr&ecirc;n với gi&aacute; 19.5tr<br /> </p><p>nh&iacute;m khỏe mạnh kh&ocirc;ng mắc bệnh g&igrave; rất dễ nu&ocirc;i</p><p>ai c&oacute; nhu cầu mua li&ecirc;n hệ sđt : 0976367324</p><p>địa chỉ A. h&ugrave;ng x&oacute;m 3 - xu&acirc;n ch&acirc;u - xu&acirc;n trường - nam định</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn mạnh hùng
- Địa chỉ: xóm 3 - xuân châu - xuân trường - nam định
- Điện thoại: 0976367324 - Fax: 03503768537
- email: nguyenmanhhai920976349257@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH