Cần Bán Nhím [ Giống, Thịt và Nhím Con ] và Rắn Ri Voi

#1
&nbsp;Cần B&aacute;n Nh&iacute;m Giống cả Nh&iacute;m Mẹ V&agrave; Nh&iacute;m Con gi&aacute; cả phải chăng....<br /><br />
<br /><br />[ H&igrave;nh ảnh chỉ mang t&iacute;nh tham khảo... ]<br /><br /><br />- Cần b&aacute;n nh&iacute;m giống, nh&iacute;m thịt v&agrave; nh&iacute;m con gi&aacute; cả phải chăng<br />&nbsp;hướng dẫn v&agrave; hỗ trợ kỷ thuật nu&ocirc;i, c&aacute;ch ph&acirc;n biệt nh&iacute;m đực v&agrave; nh&iacute;m c&aacute;i khi mới ch&agrave;o đời, c&aacute;c loại thức ăn cho nh&iacute;m, c&aacute;ch thiết kế chuồng trại cho nh&iacute;m<br />....<br />&nbsp;đảm bảo uy t&iacute;n, gi&aacute; cả phải chăng.<br /><br />
<br /><br />[ H&igrave;nh ảnh chỉ mang t&iacute;nh tham khảo... ]<br /><br />Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Địa chỉ: K5, TTCL, Huyện C&agrave;ng Long, Tr&agrave; Vinh.<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hai Bang: sdt: 0168 6801 524 hoặc 0918 135 559 hoặc 0932 647 844 &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Email:&nbsp;&nbsp; &nbsp;hhtuan1989@gmail.com<br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hai Bang
- Địa chỉ: K5, Càng Long, Trà Vinh
- Điện thoại: 0168 6801 524 - Fax: 0918 135 559
- email: hhtuan1989@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH