• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

Cần hợp tác kinh doanh phân phối cà phê hạt rang nguyên chất Coffee Be

#1
<p style="text-align: center"><span style="color: #800080; font-size: large"><strong><br /><img border="0" style="width: 720px" id="div_img_1" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/14/1074963/201210094352_logocam2.gif" /> <br /><br />C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN XNK HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;</strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong>Chuy&ecirc;n sản xuất kinh doanh xuất khẩu c&aacute;c loại c&agrave; ph&ecirc; bột hạt Việt Nam. Những d&ograve;ng Sản Phẩm cafe nguy&ecirc;n chất 100% kh&ocirc;ng phụ gia, kh&ocirc;ng chất bảo quản. Rất tốt cho sức&nbsp; khỏe- Gi&aacute; cực k&igrave; rẻ. Khuyến M&atilde;i cực k&igrave; sốc. Sản phẩm được tuyển chọn từ những hạt c&agrave;&nbsp; ph&ecirc; ch&iacute;n đỏ của v&ugrave;ng đất đỏ ba giang Mu&ocirc;n M&ecirc; Thuộc, Moka tại Cầu Đất - L&acirc;m Đồng. Từ những hạt c&agrave; ph&ecirc; thuần t&uacute;y Việt Nam như: c&agrave; ph&ecirc; Vối ( Cafe Robusta) C&agrave; ph&ecirc; ch&egrave; ( c&agrave; ph&ecirc; Moka) C&ugrave;ng với c&ocirc;ng thức rang tẫm đặc biệt c&ugrave;ng với d&acirc;y chuyền hiện đại đ&atilde; tạo ra những sản phẩm coffee thơm ngon v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm .</strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong>C&oacute; thể n&oacute;i, chưa bao giờ thị trường c&agrave; ph&ecirc; bột lại s&ocirc;i động v&agrave; cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Chỉ ri&ecirc;ng tại thị trường trong nước đ&atilde; c&oacute; hơn 1000 nh&atilde;n hiệu từ lạ đến quen, song chỉ c&oacute; số &iacute;t thương hiệu tồn tại, ph&aacute;t triển v&agrave; được kh&aacute;ch h&agrave;ng tin d&ugrave;ng như&nbsp;<span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff"> COFFEE BEANS</span> ,&nbsp;Vinacafe, Trung Nguy&ecirc;n, Nestle,&hellip; Bởi nhờ v&agrave;o chất lượng vượt trội. Tuy nhi&ecirc;n g&acirc;y được sự ch&uacute; &yacute; trong thời gian gần đ&acirc;y lại l&agrave; thương thiệu&nbsp;<span style="color: #0000ff">c&agrave; ph&ecirc; HẠT - COFFEE BEANS</span> với một chuỗi qu&aacute;n đặc th&ugrave; mang phong c&aacute;ch đặc trưng.</strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff0000">&rdquo; Tốt hơn cho sức khoẻ với C&agrave; Ph&ecirc; Hạt nguy&ecirc;n chất 100%&rdquo;</span></em></strong></span></p> <p><br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> Sự tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển thương hiệu <span style="color: #0000ff">COFFEE BEANS</span> của c&ocirc;ng ty&nbsp;C&ocirc;̉ ph&acirc;̀n XNK <span style="color: #0000ff">HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;</span> Như ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; nhờ v&agrave;o t&iacute;nh trung thực, uy t&iacute;n, chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute; của sản phẩm. với nguồn nguy&ecirc;n liệu được tuyển chọn trực tiếp từ những vườn c&agrave; ph&ecirc; chất lượng cao của cao nguy&ecirc;n Bu&ocirc;n M&ecirc; Thuột&nbsp; &ldquo;chiếc n&ocirc;i c&agrave; ph&ecirc; Việt Nam&rdquo; cộng với những nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m t&ograve;i về khẩu vị đặc trưng của từng khu vực kh&aacute;c nhau, chẳng hạn như người phương T&acirc;y th&iacute;ch d&ugrave;ng c&agrave; ph&ecirc; tinh khiết, thuần t&uacute;y nhẹ nh&agrave;ng kh&ocirc;ng đậm đặc, c&ograve;n người Việt Nam kh&ocirc;ng th&iacute;ch d&ugrave;ng c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; vị chua nhưng vị đắng ngọt ng&agrave;o,&hellip; Lại sản xuất bằng d&acirc;y truyền hệ thống hiện đại, sử dụng c&aacute;c chất phụ gia đặc biệt kh&ocirc;ng g&acirc;y hại m&agrave; c&ograve;n tạo được hương vị đặc sắc đậm đ&agrave; n&ecirc;n hiện nay sản phẩm <span style="color: #0000ff">C&Agrave; PH&Ecirc; HẠT</span> ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển mạnh.&nbsp;</strong></span><br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> <br /> Ban&nbsp;Gi&aacute;m Đốc C&ocirc;ng ty c&ocirc;̉ ph&acirc;̀n <em>XNK <span style="color: #0000ff">HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;</span></em>&nbsp; lu&ocirc;n quan niệm rằng&nbsp;<em>&ldquo;muốn kinh doanh hiệu quả phải t&ocirc;n trọng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, mang được lợi &iacute;ch đến cho những người bỏ tiền ra mua sản phẩm của m&igrave;nh. V&agrave; ở đ&acirc;y lợi &iacute;ch của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; chất lượng của sản phẩm v&agrave; dịch vụ tốt nhất m&agrave; c&ocirc;ng ty mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo;</em>.</strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><span style="font-family: Tahoma">Với quan niệm tr&ecirc;n cộng th&ecirc;m t&acirc;m huyết với nghề, </span><span style="color: #0000ff">COFFEE BEANS</span> <span style="font-family: Tahoma">kh&ocirc;ng giống như nhiều loại c&agrave; ph&ecirc; bột kh&aacute;c chỉ xuất hiện một thời gian tr&ecirc;n thị trường rồi biến mất hay bị c&aacute;c mặt h&agrave;ng ngo&agrave;i c&ugrave;ng chủng loại đ&aacute;nh bại. Bởi v&igrave; những sản phẩm n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; chất lượng, hay chất lượng kh&ocirc;ng bằng đối thủ, ch&iacute;nh &yacute; thức được điều đ&oacute; n&ecirc;n sản phẩm </span><span style="color: #0000ff">COFFEE BEANS</span><span style="font-family: Tahoma"> d&ugrave; xuất khẩu hay ti&ecirc;u thụ nội địa vẫn phải l&agrave;m c&oacute; chất lượng xứng</span>&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Tahoma">tầm với những đối thủ mạnh tr&ecirc;n thị trường. C&oacute; vậy mới kh&ocirc;ng bị đối thủ đ&aacute;nh bại, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng kh&ocirc;ng từ bỏ.</span></strong></span><br /> <br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> <span style="font-family: Tahoma">Ki&ecirc;n tr&igrave; với ch&iacute;nh s&aacute;ch chất lượng, trung th&agrave;nh với mục ti&ecirc;u l&agrave; tạo ra c&aacute;i ngon cho c&agrave; ph&ecirc; của m&igrave;nh; sản xuất bằng biện ph&aacute;p kỹ thuật, b&iacute; quyết c&ocirc;ng nghệ trong việc khai th&aacute;c hương vị thuần khiết v&agrave; tinh chất c&oacute; sẵn trong hạt c&agrave; ph&ecirc;, dứt kho&aacute;t kh&ocirc;ng pha tạp chất n&ecirc;n c&aacute;c sản phẩm của</span> <span style="color: #0000ff">COFFEE BEANS</span> <span style="font-family: Tahoma">ng&agrave;y c&agrave;ng được ti&ecirc;u thụ mạnh v&agrave; cố gắng tạo ra một t&ecirc;n tuổi, một thương hiệu cho c&agrave; ph&ecirc; Việt Nam tr&ecirc;n thị trường thế giới. Hiện nay c&ocirc;ng ty c&ocirc;̉ ph&acirc;̀n <span style="color: #0000ff">XNK</span> <span style="color: #0000ff">HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;</span> đưa ra thị trường Việt Nam c&aacute;c loại c&agrave; ph&ecirc; như Arabica(moka), Robusta, Chari, Culi, Catimor được đ&oacute;ng g&oacute;i với trọng lượng 100-500 gr, rất đa dạng về chủng loại v&agrave; được b&aacute;n chạy ở c&aacute;c chợ, si&ecirc;u thị cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Để kịp thời đ&aacute;p ứng thị trường, phục vụ tốt hơn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty đ&atilde; mở rộng nh&agrave; m&aacute;y sản xuất . Tiếp tục nghi&ecirc;n cứu cho ra đời những sản phẩm mới như c&agrave; ph&ecirc; mới&nbsp;</span>&nbsp;<span style="font-family: Tahoma">nhằm phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng t&ocirc;́t hơn&nbsp;</span></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN XNK HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;<br /></em></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>30/169B, Quang Trung, F10, G&ograve; Vấp, TP. HCM</em></strong></span><br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> <em>VPĐD: 54/35 Phan Văn Hớn ,P.T&acirc;n Thới Nhất Quận 12 TP.HCM</em></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>Điện thoại:&nbsp; 0938.323.454 - 08-22 444 168 Fax:&nbsp; 08-6255 8085</em></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: medium"><strong><em>Hotline:</em>&nbsp;0984.044.744</strong></span><br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> <em>Email: vn.coffeebeans@gmail.com<br /></em></strong></span></p> <p align="center"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>http://www.coffeebean.com.vn</em></strong></span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong>&nbsp;<span style="color: #000000">TH&Ocirc;NG B&Aacute;O TUYỂN DỤNG NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI, ĐẠI L&Iacute; PH&Acirc;N PHỐI C&Agrave; PH&Ecirc;</span></strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong>Cty cổ phần XNK HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;,Thương hiệu &ldquo;COFFEE BEANS&rdquo;Chuy&ecirc;n cung cấp c&agrave; ph&ecirc; bột-hạt chất lượng cao đ&aacute;p ứng cho mọi nhu cầu trong nước v&agrave; xuất khẩu. Gi&aacute; cả phải chăn-Uy t&iacute;n-Hổ trợ c&ugrave;ng ph&aacute;t triển. Do nhu cầu mở rộng thị trường nay Cty cần t&igrave;m đối t&aacute;c kinh doanh c&agrave; ph&ecirc;,CK% cao,Hổ trợ lương NV,Thưởng cao</strong></span><br /><span style="color: #ff0000; font-size: medium"><strong> Hotline: 0984.044.744</strong></span></p> <span style="color: #ff0000; font-size: medium"><strong><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/14/1074963/201210094423_lycafe.jpg" /></strong></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Coffee Beans
- Địa chỉ: 54/35 phan văn hớn, q12. tp hcm
- Điện thoại: 0984044744 - Fax:
- email: vn.coffeebeans@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH