• CẦN MUA HEO RỪNG SỐ LƯỢNG LỚN 090 3 926 912

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 17/11/11

  1. heorungminhphat Nhà nông nghiệp dư

   <strong>NHẬN CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG &ndash; K&Yacute; HỢP ĐỒNG BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM TO&Agrave;N BỘ SAU KHI CHĂN NU&Ocirc;I &nbsp;THEO THỜI GI&Aacute; CHO B&Agrave; CON <br /></strong><p><strong>HIỆN TRẠI ĐANG CẦN NGUỒN CUNG CẤP HEO THỊT SỐ LƯỢNG LỚN . B&Agrave; CON HỘ CHĂN NU&Ocirc;I N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI&nbsp; 090 3 926 912 GẶP LỄ &nbsp;HOẶC GỞI &nbsp;H&Igrave;NH V&Agrave; TRAO ĐỔI GI&Aacute; CẢ MỚI NHẤT , HỢP L&Yacute; NHẤT </strong></p><strong>&nbsp;Emai : <a href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com">thaotri_ltd@yahoo.com</a><br /></strong><strong>( kh&ocirc;ng thu mua heo mọi v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ miền trung th&ocirc;ng cảm v&igrave; xa qu&aacute; bắt heo về n&oacute; mệt , chi ph&iacute; vận chuyển cao )<br /></strong><strong><span /></strong><strong>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn &amp; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o &hellip; hợp t&aacute;c<br /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>trang trại HEO RỪNG</em></strong> <font size="3"><strong>MINH PH&Aacute;T </strong>&nbsp;</font><strong><em>HỒ CH&Iacute; MINH</em></strong><strong> </strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>===================================<strong><br /></strong><strong>- trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .</strong><strong><br /></strong><strong>- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .</strong><strong><br /></strong><strong>- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;. </strong><strong><br /></strong><strong>- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :</strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>&nbsp;Địa chỉ: </strong>A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố - Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : <strong>22 438 329 .</strong><strong><br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>38 415 219 .</strong><strong><br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>:</strong><strong> </strong><strong><a href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com">thaotri_ltd@yahoo.com</a></strong><br /><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999 .</strong></font><br /><br /><br /><br /><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
   - Địa chỉ: A12 / 22 A1 Ấp 1 - Xã Tân Kiên - Huyện Bình Chánh
   - Điện thoại: 090 3 926 912 - Fax:
   - email: thaotri_ltd@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...