• Cần mua một số mặt hàng gia vị số lượng lớn

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 3/8/12

  1. Hương Đồng Cỏ Nội Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do nhu cầu ph&aacute;t triển thương hiệu v&agrave; mở rộng thị trường Tại Tp HCM v&agrave; C&aacute;c tỉnh, n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua nhiều loại mặt h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến &quot;gia vị&quot;. Mong t&igrave;m được đối t&aacute;c cung cấp h&agrave;ng ổn định, chất lượng tốt nhất, gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i.</font>&nbsp;<br /></p><p>&nbsp;<font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu qu&yacute; Doanh Nghiệp n&agrave;o muốn hợp t&aacute;c, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua Email: <font color="#009933">Hiep.yaho@gmail.com</font></font><br /></p><p><u><strong>&nbsp;<font size="3">Th&ocirc;ng tin doanh nghiệp cần cung cấp bao gồm:</font></strong></u></p><ol><li><font size="1">T&ecirc;n Doanh Nghiệp</font></li><li><font size="1">Th&ocirc;ng tin người li&ecirc;n hệ</font><br /></li><li>Quy c&aacute;ch sản phẩm<font size="1"> </font></li><li>Khả năng cung cấp</li><li>C&aacute;c loại mặt h&agrave;ng v&agrave; bảng b&aacute;o gi&aacute;</li></ol><p>Th&acirc;n &aacute;i! <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn Văn Hiệp
   - Địa chỉ: 328/29 lê đức thọ, F17, gò vấp, hcm
   - Điện thoại: 0908.738.746 - Fax:
   - email: hiep.yaho@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...