cần mua ớt với số lương lớn

#1
<strong><span style="font-family: courier new,courier"><span style="color: #000000; line-height: normal"><span style="font-size: x-large">h&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang kinh doanh mặt h&agrave;ng ớt gồm ớt chỉ thi&ecirc;n, ớt sừng ,ớt t&acirc;y.... </span></span><span style="color: #000000; line-height: normal"><span style="font-size: x-large">.Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c cung cấp&nbsp; ỚT tươi v&agrave; kh&ocirc; s&ocirc;́ lượng lớn.Vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty hay DN n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></span><span style="color: #000000; font-size: x-large"><br /><span style="line-height: normal"><br /></span></span></span></strong> <p>&nbsp;</p> <div dir="ltr" style="font-family: georgia,serif"> <div align="center"><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: courier new,courier"><span style="font-family: courier new,courier">&nbsp;<br /></span></span></strong></span></div> </div> <p><br /> <br /><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: courier new,courier"> <span style="text-decoration: underline">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</span></span></strong></span><br /> <br /><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: courier new,courier"> - T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: ot do</span></strong></span><br /><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: courier new,courier"> - Địa chỉ: An Ninh, Quỳnh Phụ, Th&aacute;i B&igrave;nh</span></strong></span><br /><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: courier new,courier"> - Điện thoại: 0913292714 - Fax: 0366338090</span></strong></span><br /><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: courier new,courier"> - email: <a href="mailto:nguyenvanquang02hn@gmail.com">nguyenvanquang02hn@gmail.com</a> , <a href="mailto:vocuc188@yahoo.com">vocuc188@yahoo.com</a><br /></span></strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng
- Địa chỉ: An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình
- Điện thoại: 0913292714 - Fax:
- email: nguyenvanquang02hn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH