Cần mua số lượng lớn cá điêu hồng-baba-lươn-cá kèo..

#1
Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn<strong> c&aacute; đi&ecirc;u hồng size 800gr-1kg2 (1-2tấn/ng&agrave;y)--lươn 200gr up,lươn v&agrave;ng(500-700kg/tuần)--baba 1kg-1kg2(100-200kg/ng&agrave;y)---c&aacute; k&egrave;o 100-200kg/ng&agrave;y</strong> để xuất khẩu.V&igrave; vậy c&aacute; nh&acirc;n hay doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; khả năng đ&aacute;p ứng l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; ổn định th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i<strong> Mr Khi&ecirc;m <em>0122 457 1227</em></strong>.Y&ecirc;u cầu:h&agrave;ng c&ograve;n sống v&agrave; đ&oacute;ng h&agrave;ng theo ti&ecirc;u chuẩn,t&ocirc;i cần gi&aacute; gốc của c&aacute;c đơn vị cung cấp v&agrave; giao h&agrave;ng tại Tp HCM.Rất mong được giao thương c&ugrave;ng b&agrave; con....Mọi chi tiết c&oacute; thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc gởi mail <strong>khiemdathaisan@gmail.com</strong>....L&agrave;m ăn ch&acirc;n ch&iacute;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; đ&ugrave;a.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thiện Khiêm
- Địa chỉ: TpHcm
- Điện thoại: 01224571227 - Fax:
- email: khiemdathaisan@gmail.com
 

#2
Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn<strong> c&aacute; đi&ecirc;u hồng size 800gr-1kg2 (1-2tấn/ng&agrave;y)--lươn 200gr up,lươn v&agrave;ng(500-700kg/tuần)--baba 1kg-1kg2(100-200kg/ng&agrave;y)---c&aacute; k&egrave;o 100-200kg/ng&agrave;y</strong> để xuất khẩu.V&igrave; vậy c&aacute; nh&acirc;n hay doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; khả năng đ&aacute;p ứng l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; ổn định th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i<strong> Mr Khi&ecirc;m <em>0122 457 1227</em></strong>.Y&ecirc;u cầu:h&agrave;ng c&ograve;n sống v&agrave; đ&oacute;ng h&agrave;ng theo ti&ecirc;u chuẩn,t&ocirc;i cần gi&aacute; gốc của c&aacute;c đơn vị cung cấp v&agrave; giao h&agrave;ng tại Tp HCM.Rất mong được giao thương c&ugrave;ng b&agrave; con....Mọi chi tiết c&oacute; thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc gởi mail <strong>khiemdathaisan@gmail.com</strong>....L&agrave;m ăn ch&acirc;n ch&iacute;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; đ&ugrave;a.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thiện Khiêm
- Địa chỉ: TpHcm
- Điện thoại: 01224571227 - Fax:
- email: khiemdathaisan@gmail.com
chào bạn.bạn có thể cung cấp giá cho từng mặt hàng đc ko.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH