Cần Thơ-Bán Dúi Giống

Hoàng Dũ

Nhà nông nghiệp dư
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Dũ
- Địa chỉ: 403/12-hẻm tổ 4-5-lộ 91b-phường an khánh-q.ninh kiều-tp.cần thơ
- Tel, Fax: ::: FaX 0902.456.499
- email: tranghoangdu@ovi.com
================================

<font size="3">Qua 01 năm nu&ocirc;i thử nghiệm con D&uacute;i, thấy con D&uacute;i rất dễ nu&ocirc;i, &iacute;t tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, thức ăn rất dễ kiếm:( đọt m&iacute;a, thứ n&agrave;y rất nhiều ở c&aacute;c vựa m&iacute;a người ta cho kh&ocirc;ng, v&igrave; khỏi mắc c&ocirc;ng phải mang đi bỏ,m&iacute;a l&agrave; thức ăn ch&iacute;nh. Khoai lang, bắp hột, th&acirc;n tre, măng tre, cỏ voi&hellip;.). Tuy nhi&ecirc;n để nu&ocirc;i D&uacute;i đẻ th&igrave; phải cần c&oacute; một số kỷ thuật th&igrave; mới c&oacute; D&uacute;i con được. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số kỷ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i đẻ:<br /></font><font size="3">X&acirc;y chuồng:<br /></font><font size="3">&nbsp;Diện t&iacute;ch 0,5mx0,6mx0,7m. b&ecirc;n trong x&acirc;y 01 c&aacute;i hang diện t&iacute;ch bằng 01 miếng gạch t&agrave;u, loại 3 tấc 01 vi&ecirc;ng l&agrave; tốt nhất kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m nhỏ v&igrave; khi D&uacute;i mẹ đẻ con dễ đ&egrave; D&uacute;i con chết. c&aacute;i n&agrave;y t&ocirc;i bị r&ugrave;i n&ecirc;n mới c&oacute; kinh nghiệm. L&agrave;m hang kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m d&agrave;i qu&aacute;, v&igrave; l&agrave;m d&agrave;i kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy D&uacute;i sinh hoạt v&agrave; D&uacute;i rất nh&aacute;t. V&agrave; rất kh&oacute; bắt con trong hang ra.<br /></font><font size="3">Con Giống:<br /></font><font size="3">N&ecirc;n chọn con giống tại những nơi nu&ocirc;i D&uacute;i đẻ. V&igrave; D&uacute;i đ&atilde; thuần dễ nu&ocirc;i đẻ hơn. C&ograve;n D&uacute;i rừng th&igrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết.<br /></font><font size="3">Nu&ocirc;i D&uacute;i đẻ th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n nu&ocirc;i 01 đực v&agrave; nhiều c&aacute;i chung một chuồng v&igrave; khi D&uacute;i đẻ ra th&igrave; bị D&uacute;i c&aacute;i kh&aacute;c gi&agrave;nh D&uacute;i con. Con gặm đầu , con gặm đu&ocirc;i kết quả th&igrave; ACE cũng biết. ngũm hết trơn. Tốt nhất th&igrave; nu&ocirc;i mỗi chuồng 01 con c&aacute;i. Khi D&uacute;i khoảng 01kg th&igrave; phối được. Khi bỏ đực v&agrave;o &ocirc; con c&aacute;i nếu ch&uacute;ng chịu nhau th&igrave; k&ecirc;u hực hực v&agrave; phối li&ecirc;n tục. khoảng 45 ng&agrave;y sau th&igrave; c&oacute; D&uacute;i con. Ch&uacute; &yacute; kh&acirc;u n&agrave;y rất quan trọng để c&ograve;n D&uacute;i con. Nhiều người thấy tr&ecirc;n mạng th&igrave; x&acirc;y chuồng kh&ocirc;ng c&oacute; l&agrave;m hang. Nhưng t&ocirc;i th&igrave; l&agrave;m hang. Khi D&uacute;i đẻ th&igrave; chọn nơi y&ecirc;n tĩnh v&agrave; tối, v&igrave; D&uacute;i mẹ dễ bị tress. N&ecirc;n đẻ trong hang l&agrave; tốt nhất, v&agrave; khi ta cho D&uacute;i mẹ ăn cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng tới D&uacute;i mẹ, chuồng D&uacute;i đẻ n&ecirc;n đậy k&iacute;nh một phần hạn chế l&agrave;m động D&uacute;i mẹ, v&igrave; l&agrave;m động th&igrave; D&uacute;i mẹ xử hết D&uacute;i con v&agrave; ăn D&uacute;i con lu&ocirc;n. Nếu D&uacute;i con sống được 10 ng&agrave;y th&igrave; ok. L&uacute;c n&agrave;y ta c&oacute; thể bỏ nắp đậy ra được.<br /></font><font size="3">Nu&ocirc;i D&uacute;i rất dễ.<br /></font><font size="3">Sau đ&acirc;y l&agrave; bảng b&aacute;o gi&aacute; ACE tham khảo:<br /></font><font size="3">D&uacute;i con mới t&aacute;ch mẹ 250 ng&agrave;n/con.<br /></font><font size="3">D&uacute;i trưởng th&agrave;nh 500 ng&agrave;n/con.<br /></font><font size="3">D&uacute;i bố mẹ 1 triệu/con.<br /></font><font size="3">ACE nếu cần biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để được tư vấn miễn ph&iacute;.<br /></font><font size="3">Trang Ho&agrave;ng Dũ <br /></font><font size="3">Di động:0902.456.499<br /></font><font size="3">Địa chỉ: 403/12-Hẻm tổ 4-5-Lộ 91B-Phường An Kh&aacute;nh-Quận Ninh Kiều-TP.Cần Thơ.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH