• CẦN THU MUA, HỢP TÁC TIÊU THỤ (GỖ DẦU ĐỎ) Link: http://agriviet.com/h

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 25/12/11

  1. duywood Guest

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n thu mua &amp; cung ứng gỗ tr&ograve;n dầu đỏ cho nh&agrave; m&aacute;y sản xuất v&agrave; xuất khẩu. Cần thu mua, hợp t&aacute;c ti&ecirc;u thụ khối lượng lớn với ch&iacute;nh chủ.</span></p></span><font color="#1f497d" face="Arial, sans-serif"><em><br /></em></font><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Rất mong nhận được th&ocirc;ng tin hợp t&aacute;c từ ch&iacute;nh chủ.</span><font color="#1f497d" face="Arial, sans-serif"><em><br /></em></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 17px"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0915.924.566 Mr Duy</span></p></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;</p></span><span class="Apple-style-span" style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969)"><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">Thanks &amp; Best Regards</span></em></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px"><em><span style="font-size: 3pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">&nbsp;</span></em></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #d2001c">Trần Phạm Duy</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">Sales Manager</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">Mobile: 0915.924.566</span></em></p><div class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red"><hr size="4" width="100%" /></span></strong></div><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">PHUCGIATIEN Co., Ltd</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4f81bd">Office Address:&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4f81bd">73/14&nbsp;Hoang&nbsp;Van Thu&nbsp;Street - Ward&nbsp;15&nbsp;-&nbsp;District PhuNhuan - HCM City<br /><strong>Tel:&nbsp;</strong>(08)6.274.36.84&nbsp;- (08)3.842.40.49<strong>&nbsp;- Fax:&nbsp;</strong>(08)3.842.33.53</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4f81bd"><br /><strong><em>Email:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="mailto:pugiti@gmail.com"><span style="color: blue">pugiti@gmail.com</span></a></em></strong></span></p></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /></span></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: duywood
   - Địa chỉ: HCM
   - Điện thoại: 0915.924.566 - Fax: 0915.924.566
   - email: duy.kvina@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...