Cần Tiền Bán Nhím Giống Trả Nợ

  • Thread starter thaopham
  • Ngày gửi
T

thaopham

Guest
#1
<p>&nbsp;C<font face="#mce_temp_font#" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; -webkit-box-shadow: none !important">ần tiền b&aacute;n gấp 1 cặp nh&iacute;m bố mẹ v&agrave; 9 con nh&iacute;m truong thanh 10 &ndash; 12kg/con.</font></p><p><font face="#mce_temp_font#" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; -webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">mong c&aacute;c bạn ủng hộ</span></p><p class="style2" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">li&ecirc;n hệ: 0975584449</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:&nbsp;phạm văn thảo</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Địa chỉ:&nbsp;Xu&acirc;n Bắc Xu&acirc;n Lộc Đồng Nai</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Điện thoại:&nbsp;0975584449</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- email:&nbsp;tuyetle15@gmail.com</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm văn thảo
- Địa chỉ: Xuân Bắc Xuân Lộc Đồng Nai
- Điện thoại: 0975584449 - Fax:
- email: tuyetle15@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH