Cần tìm Đại lý phân phối sp Men vi sinh, cung cấp MVS cho Farm

#1
<div><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty CP Hoa Nước xin gửi đến qu&yacute; đối t&aacute;c lời ch&uacute;c sức khỏe, th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</span></div><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất d&ograve;ng men vi sinh thế hệ mới HENZYMES &amp;&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">HEPT</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">bổ sung thức ăn cho HEO, C&Aacute;, T&Ocirc;M, G&Agrave;, B&Ograve; nhằm HỖ TRỢ v&agrave; KHỬ ĐỘC TI&Ecirc;U H&Oacute;A.</span></p><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Nay C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m kiếm đại l&yacute;, nh&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm tại tất cả c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước.</span></p><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px" /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Đặc điểm của kh&aacute;c biệt của sản phẩm:</span></p><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">- Được sản xuất trong nước n&ecirc;n gi&aacute; th&agrave;nh rẻ hơn so với c&aacute;c sp ngoại nhập</span>&nbsp;</p><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">- Dễ sử dụng, kh&ocirc;ng cần chất &aacute;o v&agrave; chất dẫn dụ do m&ugrave;i vị hấp dẫn của sản phẩm.</span></p><p>- Chứa c&aacute;c Enzyme ti&ecirc;u h&oacute;a, Enzyme thủy ph&acirc;n v&agrave; c&aacute;c vi sinh vật c&oacute; lợi, bổ sung chất dinh dưỡng, chất xơ, chất b&eacute;o, protein,... gi&uacute;p vật nu&ocirc;i:</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Tăng sức đề kh&aacute;ng, tăng khả năng kh&aacute;ng bệnh</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Tăng trọng nhanh, đồng đều</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Khử độc đường ruột, ao nu&ocirc;i, chuồng trại</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Giảm thiểu m&ugrave;i h&ocirc;i do ph&acirc;n tới 80% - 90%</p><p>- L&agrave;m giảm gi&aacute; th&agrave;nh, tiết kiệm chi ph&iacute; trong chăn nu&ocirc;i, gi&uacute;p tăng năng suất v&agrave; lợi nhuận.</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&ocirc;ng ty Cổ Phần Hoa Nước mong muốn hợp t&aacute;c với Qu&yacute; đại l&yacute;, c&aacute; nh&acirc;n hoạt động trong ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i nhằm chia sẻ lợi &iacute;ch v&agrave; tạo n&ecirc;n mối quan hệ hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển bền vững</p><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&atilde;i ngộ hấp dẫn nhất đối với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nếu c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></p><p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Nguyễn Thanh Thủy</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Hoa Nước</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Add &nbsp; : 27 Phan Đăng Lưu - P. 3 - Q. B&igrave;nh Thạnh - Tp. HCM</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Tel &nbsp; &nbsp;: 08 3841 8484 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0933 436 339</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Email :&nbsp;</span><a style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="mailto:thuynguyen@hoanuoc.com">thuynguyen@hoanuoc.com</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px" /><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Thủy
- Địa chỉ: 27 Phan Đăng Lưu - P.3 - Bình Thạnh - Tp. HCM
- Điện thoại: 0933436339 - Fax:
- email: thuynguyen@hoanuoc.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH