cần tìm đối tác tiêu thụ các loại cá thương phẩm, giá gốc.

#1
<p><span style="background-color: #ff3333"><font size="6"><strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nu&ocirc;i c&aacute;c loại c&aacute;.</strong></font></span></p><p><span style="background-color: #ff3333"><font size="6">c&aacute; lăng ngạnh , c&aacute; ch&eacute;p gi&ograve;n ,c&aacute; trắm gi&ograve;n ,c&aacute; đi&ecirc;u hồng ,c&aacute; r&ocirc; phi ,c&aacute; r&ocirc; đồng ...] với số lượng lớn , chất lượng tươi sống ,sản phẩm sạch ,an to&agrave;n.</font></span></p><p><span style="background-color: #ff3333"><font size="6">ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối ,c&aacute;c đại l&yacute; ,c&aacute;c cửa h&agrave;ng ,nh&agrave; h&agrave;ng thủy hải sản ,để hợp t&aacute;c ti&ecirc;u thụ sản phẩm . ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được sự hợp t&aacute;c của c&aacute;c bạn.</font></span></p><p><span style="background-color: #ff3333"><font size="6">ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp cho c&aacute;c bạn với gi&aacute; gốc của những người nu&ocirc;i c&aacute;.&nbsp; <br /></font></span></p><p><span style="background-color: #ff3333"><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí hòa
- Địa chỉ: nam tân - nam sách - hải dương
- Điện thoại: 01686299938 - Fax:
- email: hoathanhd@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH