Cần tìm NPP thuốc thú y thuỷ sản

#1
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; color: #ff0000">C&ocirc;ng ty thuốc th&uacute; y thuỷ sản&nbsp;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">An Ngọc</strong>&nbsp;xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch !</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium">Hiện do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh (&nbsp;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">đặc biệt tại khu vực miền T&acirc;y</strong>&nbsp;), c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i trấn trọng k&iacute;nh mời c&aacute;c đơn vị c&aacute; nh&acirc;n trong v&ugrave;ng hợp t&aacute;c ph&acirc;n phối c&aacute;c mặt h&agrave;ng thuốc th&uacute; y thủy sản.</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><br /><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium"><img alt="Ph&oacute;ng to ảnh" title="Ph&oacute;ng to ảnh" id="div_img_1" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; width: 350px; cursor: pointer; border-width: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/11/19/572977/201111145351_thuoc_thuy_san.jpg" border="0" /></span></p><p>&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được t&acirc;n vấn v&agrave; hổ trợ chu đ&aacute;o.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: center"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #ff0000">Bạn mang đến phồn thịnh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i mang đến quyền lợi cho bạn</span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: center"><br /><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium"><img alt="Ph&oacute;ng to ảnh" title="Ph&oacute;ng to ảnh" id="div_img_2" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; width: 350px; cursor: pointer; border-width: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/11/19/572977/201111145443_thu_y.jpg" border="0" /></span></p><br /><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #0000ff; font-size: medium"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Thuốc th&uacute; y thủy sản An Ngọc - cho m&ugrave;a bội thu</em></span><p>&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><br />Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :&nbsp;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #ff0000">Mr.Cảnh - 0123.99999.18</span></strong>&nbsp;hoặc&nbsp;<span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #0000ff"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Mr.Trung - 0972.992.558</strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">Tr&acirc;n trọng !</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr.Trung
- Địa chỉ: Q9, Tp.HCM
- Điện thoại: 0972992558 - Fax:
- email: vngooddoor@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH