• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

cần tuyến nhân viên quản lý thị trường thủy sản/ nông nghiệp

  • Thread starter dnydxyteng
  • Ngày gửi
D

dnydxyteng

Guest
#1
[FONT=宋体]V[FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体] tuy[FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体]n d[/FONT][FONT=ˎ̥]ụ[/FONT][FONT=宋体]ng : Nh[/FONT][FONT=ˎ̥]â[/FONT][FONT=宋体]n vi[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n qu[FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=ˎ̥]ý[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT][FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng thu[/FONT][FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体]c th[/FONT][FONT=ˎ̥]ủ[/FONT][FONT=宋体]y s[/FONT][FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n v[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体] n[FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng nghi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]p :[/FONT][FONT=宋体]3-4 ng[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]i[/FONT][FONT=宋体]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]Y[/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]u cầu tuyển dụng[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]1[/FONT][FONT=宋体]、[/FONT][FONT=宋体] kho[FONT=ˎ̥]ẻ[/FONT][FONT=宋体] m[/FONT][FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]nh , t[/FONT][FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体]t nghi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]p cao [/FONT][FONT=ˎ̥]đẳ[/FONT][FONT=宋体]ng tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng th[/FONT][FONT=ˎ̥]ủ[/FONT][FONT=宋体]y s[/FONT][FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n ho[/FONT][FONT=ˎ̥]ặ[/FONT][FONT=宋体]c n[/FONT][FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng nghi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]p tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ở[/FONT][FONT=宋体] l[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n.[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]2.Y[/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]u th[/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体]ch c[FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng vi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]c maketing, c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] kinh nghi[FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]m qu[/FONT][FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=ˎ̥]ý[/FONT][FONT=宋体] khai th[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c th[FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng 1n[/FONT][FONT=ˎ̥]ă[/FONT][FONT=宋体]m tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ở[/FONT][FONT=宋体] l[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n ho[FONT=ˎ̥]ặ[/FONT][FONT=宋体]c [/FONT][FONT=ˎ̥]đã[/FONT][FONT=宋体] c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] 1 s[FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体] l[/FONT][FONT=ˎ̥]ượ[/FONT][FONT=宋体]ng kh[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]ch h[/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]ng nh[FONT=ˎ̥]ấ[/FONT][FONT=宋体]t [/FONT][FONT=ˎ̥]đị[/FONT][FONT=宋体]nh.[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]3[/FONT][FONT=宋体]、[/FONT][FONT=宋体]Th[/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]nh th[FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]o vi t[/FONT][/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体]nh , c[/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] th[FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体] s[/FONT][FONT=ˎ̥]ử[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=ˎ̥]ụ[/FONT][FONT=宋体]ng th[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]nh th[FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]o c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c ph[FONT=ˎ̥]ầ[/FONT][FONT=宋体]n m[/FONT][FONT=ˎ̥]ề[/FONT][FONT=宋体]m v[/FONT][FONT=ˎ̥]ă[/FONT][FONT=宋体]n ph[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ò[/FONT][FONT=宋体]ng nh[FONT=ˎ̥]ư[/FONT][FONT=宋体] Office , <o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]c[/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] 1ki[FONT=ˎ̥]ế[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=ˎ̥]ứ[/FONT][FONT=宋体]c nh[/FONT][FONT=ˎ̥]ấ[/FONT][FONT=宋体]t [/FONT][FONT=ˎ̥]đị[/FONT][FONT=宋体]nh v[/FONT][FONT=ˎ̥]ề[/FONT][FONT=宋体] t[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]i v[FONT=ˎ̥]ụ[/FONT][FONT=宋体] , kinh nghi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]m th[/FONT][FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng v[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体] qu[FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=ˎ̥]ý[/FONT][FONT=宋体] kinh doanh.[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]4[/FONT][FONT=宋体]、[/FONT][FONT=宋体]C[/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=ˎ̥]đạ[FONT=宋体]o [/FONT][FONT=ˎ̥]đứ[/FONT][FONT=宋体]c v[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体] h[FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]nh ki[/FONT][FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体]m c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体] nh[FONT=ˎ̥]â[/FONT][FONT=宋体]n t[/FONT][FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体]t , c[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] tinh th[FONT=ˎ̥]ầ[/FONT][FONT=宋体]n [/FONT][FONT=ˎ̥]đ[/FONT][FONT=宋体]o[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]n k[FONT=ˎ̥]ế[/FONT][FONT=宋体]t , n[/FONT][FONT=ˎ̥]ă[/FONT][FONT=宋体]ng l[/FONT][FONT=ˎ̥]ự[/FONT][FONT=宋体]c trao [/FONT][FONT=ˎ̥]đổ[/FONT][FONT=宋体]i t[/FONT][FONT=ˎ̥]ố[/FONT][FONT=宋体]t,<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体] y[/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]u th[/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体]ch c[FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng vi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]c khai ph[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]t th[FONT=ˎ̥]ị[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng.[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]5[/FONT][FONT=宋体]、[/FONT][FONT=宋体] c[/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体] th[FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT][FONT=ˎ̥]ườ[/FONT][FONT=宋体]ng xuy[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n [FONT=ˎ̥]đ[/FONT][FONT=宋体]i c[/FONT][FONT=ˎ̥]ô[/FONT][FONT=宋体]ng t[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c xa.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=宋体]6. hết hạn đến ngày 30 tháng 12 năm 2009.[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体] <o:p></o:p>[/FONT]​
[FONT=宋体]Địa điểm l[/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]m việc : C[/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c tỉnh miền Tây ,miễn Trung Việt Nam[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT]​
[FONT=宋体]C[/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c nh[FONT=ˎ̥]â[/FONT][FONT=宋体]n vi[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n tr[/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n th[FONT=ˎ̥]ử[/FONT][FONT=宋体] vi[/FONT][FONT=ˎ̥]ệ[/FONT][FONT=宋体]c 01-02th[/FONT][/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]ng , sau khi tr[FONT=ˎ̥]ở[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体]nh nh[FONT=ˎ̥]â[/FONT][FONT=宋体]n vi[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ê[/FONT][FONT=宋体]n ch[/FONT][FONT=宋体]í[/FONT][FONT=宋体]nh th[FONT=ˎ̥]ứ[/FONT][FONT=宋体]c s[/FONT][FONT=ˎ̥]ẽ[/FONT][FONT=ˎ̥]đượ[/FONT][FONT=宋体]c [/FONT][FONT=ˎ̥]đ[/FONT][/FONT][FONT=宋体]ó[/FONT][FONT=宋体]ng c[/FONT][FONT=宋体]á[/FONT][FONT=宋体]c lo[FONT=ˎ̥]ạ[/FONT][FONT=宋体]i b[/FONT][FONT=ˎ̥]ả[/FONT][FONT=宋体]o hi[/FONT][FONT=ˎ̥]ể[/FONT][FONT=宋体]m theo quy [/FONT][FONT=ˎ̥]đị[/FONT][FONT=宋体]nh c[/FONT][FONT=ˎ̥]ủ[/FONT][FONT=宋体]a nh[/FONT][/FONT][FONT=宋体]à[/FONT][FONT=宋体] n[FONT=ˎ̥]ướ[/FONT][FONT=宋体]c .[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]Địa chỉ VP: [FONT=宋体]116 NAM CAO TAN PHU Q ,9 TP,HCM[/FONT][/FONT][FONT=宋体]E-MAIL[/FONT][FONT=宋体]:[/FONT][FONT=宋体]goodgreenvie1@yahoo.com.cn [FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT][/FONT]​
[FONT=宋体]Tel[/FONT][FONT=宋体]:[/FONT][FONT=宋体]08 5448 1378 fax:08 5448 1378[/FONT][FONT=宋体]<o:p></o:p>[/FONT]​
 

C

cotdaukho

Guest
#2
liên hệ xin việc

em vừa tốt nghiệp trường Đai Học Nông Lâm Huế, chuyên nghành : LV&SVC. Đang cần tìm việc làm tại các tỉnh miền trung.
cho em biết công ty mình đang cần tuyển nhân viên làm về lĩnh vực nào vậy ạ?
cụ thể công việc thế nào và các chế độ làm việc thế nào ạ?
hãy trả lời sớm giùm em! Em cảm ơn!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH