Cảnh báo cúm H5N1 - H7N9, phòng bệnh cho chim trĩ

#1
<div style="text-align: justify">&iacute;nh Qu&yacute; B&agrave; con, chủ trại c&aacute;c cơ sở g&acirc;y giống!<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">Hiện nay t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh c&uacute;m gia cầm đan diễn biến rất phức tạp, để giảm thiểu c&aacute;c thiệt hại đ&aacute;ng tiếc cho c&aacute;c trang trại, c&aacute;c cơ sở đang chăn nu&ocirc;i chim trĩ xanh, chim trĩ đỏ tr&ecirc;n cả nước <strong>Hội Bảo tồn, nh&acirc;n giống v&agrave; ph&aacute;t triển Chim Qu&yacute; Việt nam xin th&ocirc;ng b&aacute;o tới Qu&yacute; B&agrave; con v&agrave; c&aacute;c chủ trại cơ sở g&acirc;y giống th&ocirc;ng tin sau:<br /> <br /> </strong></div> <div style="text-align: justify"><img height="310" width="450" border="0" src="http://hatthocvang.vn/UserFiles/0504vi.jpg" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify"><strong><strong>A. Dịch bệnh H7N9 ph&iacute;a bắc bi&ecirc;n giới Việt Nam:</strong> </strong>c&aacute;c tỉnh giap bi&ecirc;n giới Việt Nam đang diễn biết hết sức phức tạp, hiện đ&atilde; c&oacute; 09 người Trung Quốc chết v&igrave; dịch bệnh n&agrave;y, to&agrave;n bộ hệ thống thương mại về gia cầm v&agrave; c&aacute;c khu vực ảnh hưởng trong t&igrave;nh trạng t&ecirc; liệt. Do vậy, b&agrave; con cần hết sức lưu &yacute; kh&ocirc;ng mua b&aacute;n chim trĩ Trung Quốc mọi lứa tuổi.<strong><br /> <br /> B. Dịch bệnh H5N1 gia cầm:</strong> ph&iacute;a T&acirc;y Nam bi&ecirc;n giới Việt Nam cũng trong t&igrave;nh trạng b&aacute;o động nghi&ecirc;m trọng, nhiều gia cầm bị ti&ecirc;u hủy v&agrave; nguy cơ l&acirc;y sang người rất nguy hiểm tại c&aacute;c tỉnh của Campuchia gi&aacute;p bi&ecirc;n giới Việt Nam. <br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify"><strong>C. Dịch bệnh H5N1 ở chim Yến tại tỉnh Ninh Thuận Việt Nam:</strong> theo th&ocirc;ng tin thời sự 9h00 AM ng&agrave;y 10/4/2013 về t&igrave;nh h&igrave;nh c&oacute; thể chim Yến tại tỉnh Ninh Thuận v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận đ&atilde; mắc virut H5N1 bởi x&eacute;t nghiệm những con chim Yến đ&atilde; chết th&igrave; dương t&iacute;nh với H5N1 (những con c&ograve;n sống th&igrave; &acirc;m t&iacute;nh). Chim Yến l&agrave; lo&agrave;i bay tự do, n&ecirc;n t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh đang diễn ra rất kh&oacute; lường v&agrave; nguy cơ b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch bệnh ở diện rộng l&agrave; rất lớn. C&oacute; thể sẽ g&acirc;y tổn thất r&acirc;t lớn v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng đang cố gắng t&igrave;m mọi c&aacute;ch để khắc phục việc n&agrave;y.<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify"><strong><img height="253" width="450" border="0" src="http://hatthocvang.vn/UserFiles/ImageView.aspx%281%29.jpg" /><br /> D. Với diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh phức tạp như tr&ecirc;n, Hội Bảo tồn, Nh&acirc;n giống v&agrave; Ph&aacute;t triển Chim Qu&yacute; Việt Nam xin khuyến c&aacute;o b&agrave; con một số lưu &yacute; sau:<br /> <br /> </strong></div> <div style="text-align: justify">1. Ngay lập tức cần tiến h&agrave;nh l&agrave;m thuốc ph&ograve;ng c&uacute;m H5N1 v&agrave; một số bệnh kh&aacute;c đối với Chim trĩ tại cơ sở chăn nu&ocirc;i của m&igrave;nh!<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">2. Hạn chế tối ta việc vận chuyển chim trĩ giữa c&aacute;c v&ugrave;ng, đặc biệt từ v&ugrave;ng c&oacute; bệnh sang khu vực kh&aacute;c hoặc đi ngang qua khu vực c&oacute; bệnh. Kh&ocirc;ng vận chuyển chim trĩ chưa được l&agrave;m thuốc ph&ograve;ng c&uacute;m H5N1.<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">3. C&aacute;ch ly khu vực chuồng trại với c&aacute;c hoạt động b&ecirc;n ngo&agrave;i, tr&aacute;nh ra v&agrave;o kh&ocirc;ng cần thiết, mỗi lần ra v&agrave;o cần khử tr&ugrave;ng, đặc biệt phải tu&acirc;n thủ đối với chim con mới nở. Đồng thời thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của đ&agrave;n chim trĩ b&aacute;o c&aacute;o ngay cơ quan th&uacute; y nếu c&oacute; dấu hiệu bất thường.<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">4. Nếu t&igrave;nh trạng sức khỏe của người c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n chăn nu&ocirc;i, hoặc những người tiếp x&uacute;c với chuồng trại c&oacute; dấu hiệu của cảm c&uacute;m cần theo d&otilde;i. Nếu c&oacute; dấu hiện của H5N1 như c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng đ&atilde; đưa t&igrave;n th&igrave; phải tới bệnh viện v&agrave; cơ sở uy t&iacute;n ngay lập tức.<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">5. Kh&ocirc;ng ham giảm gi&aacute;, gi&aacute; rẻ,... <strong>Tuyệt đối kh&ocirc;ng mua b&aacute;n chim trĩ Trung Quốc v&agrave; chim vận chuyển từ Campuchia mọi lứa tuổi mọi h&iacute;nh thức v&igrave; ngo&agrave;i H5N1 c&ograve;n c&oacute; virut H7N9 Việt Nam chưa c&oacute; thuốc điều trị, ngo&agrave;i ra c&ograve;n rất nhiều mầm bệnh kh&aacute;c khi kết hợp với 02 Virut tr&ecirc;n sẽ sinh ra nhiều bện rất kh&oacute; lường trước</strong>. <br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh khi c&oacute; th&ocirc;ng tin mới nhất!<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">Tr&acirc;n trọng!<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">Nguồn: Hội Bảo tồn, Nh&acirc;n giống v&agrave; Ph&aacute;t triển Chim Qu&yacute; Việt Nam.</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hatthocvang
- Địa chỉ: Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 043.732.5883 - Fax: 0918.49.49.5558
- email: hatthocvangvn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH