• Cánh nhiệt và chống thấm trên mái nhà xưởng, trang trại

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/5/12

  1. chungdanganh Guest

   <blockquote style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; outline-width: 0px; border-style: initial; margin-bottom: 0px; border-color: initial; padding-bottom: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 20px; margin-right: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; margin-left: 0px; margin-top: 0px; border-width: 0px"><font style="border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px"><span style="font-size: large"><font><font>K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /><strong><font color="#ff0000">TPF</font></strong></font><font color="#222222" style="font-weight: bold">&nbsp;</font></font></span></font></span><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: large">( Technical PolyUreathane Foam &amp; FRP )</span></blockquote><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; outline-width: 0px; border-style: initial; margin-bottom: 0px; border-color: initial; padding-bottom: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 20px; margin-right: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; margin-left: 0px; margin-top: 0px; border-width: 0px"><font face="tahoma, sans-serif" size="4" style="border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c Giải ph&aacute;p &amp; Kỹ thuật cho những nhu cầu c&aacute;c sản phẩm v&agrave; dịch vụ kỹ thuật.&nbsp;</font></span></div><blockquote style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-style: inherit; line-height: 20px"><font face="tahoma, sans-serif" size="4">Với ưu điểm của vật liệu PolyUreathane - Foam &amp; Coating, với ứng dụng chống thấm cho m&aacute;i, v&aacute;ch nh&agrave; xưởng trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng. Ưu điểm m&agrave; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn giới thiệu cho qu&yacute; kh&aacute;ch:</font></span></blockquote><blockquote style="font-size: small; font-family: arial"><font face="tahoma, sans-serif" size="4">- Kết hợp hai khả năng chống thấm của PolyUreathane Coating v&agrave; c&aacute;ch nhiệt của vật liệu&nbsp;<span style="line-height: 20px">PolyUreathane Foam.</span></font><div><span style="padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; outline-width: 0px; border-style: initial; margin-bottom: 0px; border-color: initial; padding-bottom: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 20px; margin-right: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; margin-left: 0px; margin-top: 0px; border-width: 0px"><font face="tahoma, sans-serif" size="4" style="border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">- Thiết bị thi c&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp của h&atilde;ng GRACO - USA.</font></span></div><font face="tahoma, sans-serif" size="4">- Vật liệu:&nbsp;<span style="line-height: 20px">PolyUreathane Foam của&nbsp;<em>USA</em>&nbsp;v&agrave;&nbsp;</span><span style="line-height: 20px">PolyUreathane Coating của&nbsp;<em>Korea</em>.</span></font><div><span style="line-height: 20px"><font face="tahoma, sans-serif" size="4">.</font></span><font color="#222222" style="font-style: inherit; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: large; line-height: 20px">&nbsp;Với ti&ecirc;u ch&iacute; :&nbsp;</font><strong style="font-style: inherit; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: large; line-height: 20px"><font color="#33ff33">&quot; H&atilde;y tạo thương hiệu ri&ecirc;ng cho ch&iacute;nh m&igrave;nh &quot;</font></strong><font color="#222222" style="font-style: inherit; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: large; line-height: 20px">. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cung cấp những Giải ph&aacute;p v&agrave; Kỹ thuật được ứng dụng nổi trội m&agrave; c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; ứng dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng nhưng sẽ kh&ocirc;ng tr&ugrave;ng lắp với những g&igrave; đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n thị trường Việt Nam.</font></div></blockquote><div style="font-family: arial; font-size: small; text-align: right"><font face="tahoma, sans-serif" color="#000099"><span style="line-height: 20px">Đặng Anh Chung &nbsp;&nbsp;</span></font></div><div style="font-family: arial; font-size: small; text-align: right"><font face="tahoma, sans-serif" color="#000099"><span style="line-height: 20px">Tel: 0909 454 894</span></font></div><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đặng Anh Chung
   - Địa chỉ: Thủ Đức, tp. HCM
   - Điện thoại: 0909454894 - Fax:
   - email: chungtpf@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...