• Cầu thang gỗ tre

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 9/2/12

  1. pinctadali Nhà nông nghiệp dư

   <div>PINCTADALI VIỆT NAM l&agrave; c&ocirc;ng ty ti&ecirc;n phong tại Việt Nam chuy&ecirc;n cung cấp v&aacute;n s&agrave;n tre, ốp trần, ốp tường, cầu thang v&agrave; nội thất được l&agrave;m từ tre &eacute;p thay thế gỗ tự nhi&ecirc;n với hệ thống thương hiệu đ&atilde; được khẳng định tr&ecirc;n thị trường trong nhiều năm: S&agrave;n tre Ali, Nội thất Ali.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Cầu thang tre l&agrave; sản phẩm rất độc đ&aacute;o cho căn nh&agrave; hiện đại. Trong thời gian qua, PINCTADALI đ&atilde; cung cấp h&agrave;ng trăm bộ cầu thang cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tại H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. Với kinh nghiệm sản xuất sản phẩm tre &eacute;p bằng c&ocirc;ng nghệ hiện đại, cầu thang tre c&oacute; c&aacute;c t&iacute;nh năng kỹ thuật, t&iacute;nh thẩm mỹ v&agrave; độ bền tương tự cầu thang gỗ Lim.</div><div><br /></div><div>Cầu thang tre được &eacute;p từ nhiều lớp tre li&ecirc;n kết với nhau tạo th&agrave;nh một kết cấu vững chắc. Ưu điểm của cầu thang tre l&agrave;:&nbsp;</div><div><br /></div><div>1. Vật liệu tự nhi&ecirc;n, đẹp v&agrave; bền tương tự cầu thang gỗ Lim;&nbsp;</div><div>2. Kh&ocirc;ng bị cong v&ecirc;nh v&agrave; gi&atilde;n nở, kh&ocirc;ng bị nứt nẻ như gỗ tự nhi&ecirc;n;&nbsp;</div><div>3. M&agrave;u sắc đồng đều, giữ được độ s&aacute;ng trong nhiều năm;&nbsp;</div><div>4. Thi c&ocirc;ng nhanh, vệ sinh dễ d&agrave;ng, &iacute;t phải bảo tr&igrave;;&nbsp;</div><div>5. Cầu thang tre tốt như cầu thang gỗ Lim nhưng c&oacute; gi&aacute; chỉ bằng 60% so với cầu thang gỗ Lim.</div><div><br /></div><div>Cầu thang tre thường c&oacute; 2 dạng kết cấu &eacute;p ch&iacute;nh: Tre &eacute;p ngang v&agrave; Tre &eacute;p nghi&ecirc;ng. Độ d&agrave;y mặt bậc th&ocirc;ng dụng l&agrave; 20-25 mm, cổ bậc d&agrave;y 12 mm. Kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng c&oacute; thể lựa chọn độ d&agrave;y kh&aacute;c theo &yacute; muốn.&nbsp;</div><div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể đ&aacute;p ứng mặt bậc v&agrave; chiếu nghỉ cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cầu thang đặc biệt với k&iacute;ch thước lớn, chiều d&agrave;i mặt bậc c&oacute; thể đạt tới 2.000 mm v&agrave; chiều rộng bậc tới 1.000 mm. Đ&acirc;y l&agrave; những cầu thang y&ecirc;u cầu mặt bậc rộng m&agrave; gỗ tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được.</div><div><br /></div><div>Trong xu thế ph&aacute;t triển bền vững, sử dụng c&aacute;c sản phẩm gần gũi thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, tre &eacute;p đang l&agrave; vật liệu mới trong lĩnh vực x&acirc;y dựng v&agrave; trang tr&iacute; nội thất. Việc sử dụng cầu thang tre kh&ocirc;ng những mang đến một d&aacute;ng vẻ mới, diện mạo sang trọng cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một h&agrave;nh động thể hiện được &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; chống biến đổi kh&iacute; hậu.</div><div><br /></div><div>Để c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin v&agrave; được tư vấn lắp đặt cầu thang tre, xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:</div><div><br /></div><div>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN PINCTADALI VIỆT NAM</div><div>Địa chỉ: Số 52/28, đường Tăng Thiết Gi&aacute;p, Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội</div><div>Tel: 04-37 55 85 22 &nbsp; * &nbsp; Fax: 04-37 55 85 21</div><div>Email: contact@bambooali.com</div><div>Web: www.cauthangtre.com&nbsp;</div><div><br /></div><div>&nbsp;</div><div>S&agrave;n Tre Ali được kiểm định tại c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; đạt c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn quốc tế về đặc t&iacute;nh kỹ thuật v&agrave; m&ocirc;i trường. Hiện tại, sản phẩm v&aacute;n l&aacute;t s&agrave;n v&agrave; nội thất tre của PINCTADALI VIỆT NAM đ&atilde; được xuất đi nhiều nước tr&ecirc;n thế giới như Ph&aacute;p, Đức, Thụy Điển, Luxemburg, H&agrave; Lan, Nga, S&eacute;c, Australia, L&agrave;o...</div><div><br /></div><div>S&agrave;n tre Ali với hoa văn độc đ&aacute;o, m&agrave;u sắc tự nhi&ecirc;n, giữ được độ s&aacute;ng b&oacute;ng trong nhiều năm, chịu m&agrave;i m&ograve;n v&agrave; va đập tốt l&agrave; sản phẩm thay thế gỗ tự nhi&ecirc;n hiệu quả nhất. S&agrave;n tre Ali m&aacute;t về m&ugrave;a h&egrave;, ấm &aacute;p về m&ugrave;a đ&ocirc;ng v&agrave; rất ph&ugrave; hợp với hộ gia đ&igrave;nh, văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc, kh&aacute;ch sạn, khu resort cao cấp.</div><div>&nbsp;</div><div>Để xem th&ocirc;ng tin về V&aacute;n S&agrave;n Tre, h&atilde;y truy cập website sau:</div><div>www.santre-ali.com &nbsp;* &nbsp;www.bambooali.com</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Pinctadali Vietnam
   - Địa chỉ: Số 52/28, đường Tăng Thiết Giáp, Từ Liêm, Hà Nội
   - Điện thoại: 0437558522 - Fax:
   - email: info@bambooali.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...