Cây chùm ngây

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">C&Acirc;Y CH&Ugrave;M NG&Acirc;Y-SẢN PHẨM RAU SẠCH</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">NGUỒN DINH DƯỠNG ƯU VIỆT CHO MỌI GIA Đ&Igrave;NH</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Cửa h&agrave;ng dịch vụ n&ocirc;ng nghiệp N&ocirc;ng An Ph&uacute;, chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y con v&agrave; hạt giống ch&ugrave;m ng&acirc;y. Thời gian gần đ&acirc;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng vinh dự khi số điện thoại giao dịch của cửa h&agrave;ng được chuy&ecirc;n gia n&ocirc;ng nghiệp Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng chọn giới thiệu cho qu&yacute; b&agrave; con trong một b&agrave;i b&aacute;o của &ocirc;ng, đăng tr&ecirc;n trang tin điện tử của Hội n&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam. Phương ch&acirc;m hoạt động của cửa h&agrave;ng l&agrave; lu&ocirc;n cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất, gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất, dịch vụ giao h&agrave;ng nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh từ qu&yacute; c&ocirc; b&aacute;c gần xa.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Đường dẫn v&agrave;o b&agrave;i b&aacute;o của GS-TS Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng:</span></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.hoinongdan.org.vn/index.php/hoi-dap/tu-van/2612-tr%E1%BB%93ng-c%C3%A2y-ch%C3%B9m-ng%C3%A2y-cho-nhi%E1%BB%81u-c%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng.html"><span style="font-size: 18pt">http://www.hoinongdan.org.vn/index.php/hoi-dap/tu-van/2612-tr%E1%BB%93ng-c%C3%A2y-ch%C3%B9m-ng%C3%A2y-cho-nhi%E1%BB%81u-c%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng.html</span></a></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Một số lợi &iacute;ch khi qu&yacute; c&ocirc; b&aacute;c lựa chọn sản phẩm c&acirc;y con v&agrave; hạt giống ch&ugrave;m ng&acirc;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i:</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">1/G&iacute;a cả</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">H&igrave;nh thức c&acirc;y con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y cao 20cm : 10.000đ/ c&acirc;y</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y cao 40cm : 20.000đ/c&acirc;y</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y cao 60cm : 30.000đ/c&acirc;y</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">H&igrave;nh thức hạt giống</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16pt">100.000đ/100gr hạt ( khoảng 500 hạt)</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16pt">50.000đ/50gr hạt ( khoảng 250 hạt)</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16pt">20.000đ/100 hạt</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16pt">10.000đ/50 hạt</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">2/Dinh dưỡng</span></strong></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em><u><span style="font-size: 16pt">Sau đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh phần dinh dưỡng tuyệt vời của l&aacute; ch&ugrave;m ng&acirc;y khi so s&aacute;nh ở 100gram.</span></u></em></strong></p> <ul><li style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Vitamin C</span></strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;gấp <strong>7 lần tr&aacute;i Cam</strong>: tăng cường hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể v&agrave; chữa trị những chứng bệnh l&acirc;y lan như cảm c&uacute;m.</span></li><li style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Vitamin A</span></strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;gấp <strong>4 lần C&agrave;-rốt</strong>: chống lại những chứng bệnh về mắt , da v&agrave; tim , đồng thời ngăn ngừa ti&ecirc;u chảy v&agrave; những chứng bệnh th&ocirc;ng thường kh&aacute;c..</span></li><li style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Calcium</span></strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;gấp <strong>4 lần sữa</strong>: bồi bổ cho xương v&agrave; răng, gi&uacute;p ngăn ngừa chứng lo&atilde;ng xương&hellip;</span></li></ul> <ul><li style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Chất sắt</span></strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;gấp <strong>3 lần cải b&oacute; x&ocirc;i</strong>: l&agrave; một chất cần thiết đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc truyền dẫn oxy trong m&aacute;u đến tất cả bộ phận trong cơ thể..</span></li><li style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Chất Đạm </span></strong><span style="font-size: 16pt">( protein)<strong>&nbsp; gấp</strong></span><strong><span style="font-size: 16pt"> 2 lần</span></strong><span style="font-size: 16pt"> <strong>Yaourt</strong>: l&agrave; những chất x&acirc;y dựng tế b&agrave;o cho cơ thể, n&oacute; được l&agrave;m ra từ at-xit A-min, th&ocirc;ng thường at-xit A-min chỉ c&oacute; những sản phẩm từ động vật như thịt trứng, sữa&hellip; kỳ lạ thay l&aacute; <strong>Ch&ugrave;m Ng&acirc;y</strong>&nbsp;c&oacute; chứa những At-x&iacute;t Amin cần thiết đ&oacute;.</span></li><li style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Potassium</span></strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;gấp <strong>3 lần tr&aacute;i chuối</strong>:&nbsp;l&agrave; chất cần thiết cho n&atilde;o bộ v&agrave; hệ thần kinh.</span></li></ul> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">3/Vệ sinh</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Nguồn c&acirc;y con: </span></strong><span style="font-size: 16pt">trồng tại vườn ươm của Cửa h&agrave;ng dịch vụ N&ocirc;ng An Ph&uacute; với quy tr&igrave;nh xanh kh&ocirc;ng sử dụng h&oacute;a chất</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Địa chỉ: 269 ấp Hưng Thọ, x&atilde; Hưng Định, huyện Thuận An, B&igrave;nh Dương</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">4/L&agrave;m phong ph&uacute; thực đơn h&agrave;ng ng&agrave;y</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Với hương vị rau ho&agrave;n to&agrave;n mới v&agrave; c&aacute;ch chế biến đa dạng bạn c&oacute; thể l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m thực đơn cho gia đ&igrave;nh</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Sau đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i c&aacute;ch chế biến tham khảo</span></strong></p> <p style="background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt">-<strong>Ăn sống</strong> như c&aacute;c loại rau thơm th&ocirc;ng thường</span></p> <p style="margin-left: 0.25in; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-<strong>Trộn dầu dấm</strong> như rau x&agrave; l&aacute;ch</span></p> <p style="margin-left: 0.25in; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-<strong>Nấu canh</strong> với nấm b&agrave;o ngư hay thịt xay</span></p> <p style="margin-left: 0.25in; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-<strong>L&agrave;m sinh tố</strong>: 20g l&aacute; tươi xay chung với 2 muỗng c&agrave; ph&ecirc; đường, đ&aacute;( số lượng c&oacute; thể gia giảm t&ugrave;y theo khẩu vị)</span></p> <p style="margin-left: 0.25in; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-<strong>Tr&agrave; dinh dưỡng</strong>:d&ugrave;ng l&aacute; nấu nước uống, 1-2 lần/tuần rất tốt cho trẻ em v&agrave; người lớn tuổi</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">C&aacute;c địa chỉ cung cấp c&acirc;y con tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16pt">B&igrave;nh Thạnh: 27/206 Điện Bi&ecirc;n Phủ, P15,Q.B&igrave;nh Thạnh. Gặp C.Thy ( 01265603358), C.Thơm (0835144506)</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16pt">T&acirc;n B&igrave;nh: 111/1 T&acirc;n Hải, Q.T&acirc;n B&igrave;nh. Gặp A.Lộc(01669282986)</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Đặc biệt: Nhận cung cấp hạt giống đến c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa bằng h&igrave;nh thức chuyển ph&aacute;t nhanh, thanh to&aacute;n linh hoạt bằng chuyển khoản. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa.</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">CH&Ugrave;M NG&Acirc;Y-B&Oacute;NG M&Aacute;T DINH DƯỠNG TƯƠNG LAI</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về ch&ugrave;m ng&acirc;y v&agrave; những sản phẩm kh&aacute;c của ch&uacute;ng t&ocirc;i xin vui l&ograve;ng truy cập </span><u><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: blue"><a href="http://www.adz.vn/nongdanvuitinh"><span /></a></span></u></p><p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: blue"><a href="http://www.adz.vn/nongdanvuitinh">http://www.adz.vn/nongdanvuitinh</a></span></u><u><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: blue" /></u></p> <p style="margin-left: 0.25in; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn mai thy
- Địa chỉ: 27/206 điện biên phủ, phường 15, quận bình thạnh
- Điện thoại: 0835144506 - Fax: 01265603358
- email: daogalapagos@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH